(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อันอาหารของพยาบาท หรือของกิเลสกองโทสะ + clip เลือกคณะไหนดี ? + clip ทำอย่างไร เมื่อครอบครัว "บั่นทอนจิตใจ" เรา ?  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:11:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 1  
 
อันอาหารของพยาบาท หรือของกิเลสกองโทสะ


อาหารของโทสะ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่า อันร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหาร ร่างกายจึงเป็นไปได้ จึงดำรงได้ กิเลสกองพยาบาทหรือกองโทสะดังกล่าวก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยอาหาร

เมื่อได้อาหารพยาบาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้น

อันอาหารของพยาบาท หรือของกิเลสกองโทสะ ก็ได้แก่

๑ ปฏิฆะนิมิต นิมิตคือจิตกำหนดหมายในปฏิฆะคือความกระทบกระทั่ง

๒ การกระทำให้มากด้วย อโยนิโสมนสิการ คือการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย

ข้อที่ ๑ ปฏิฆะนิมิตนั้นก็ได้แก่จิตนี้เองกำหนดหมาย จดจำ รำลึกถึงอยู่ที่ปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งที่ตนได้รับ ดังเมื่อเขาด่ามา ก็มีตัวเราออกรับการด่าของเขาตัวเราก็ไปกระทบกับการด่าของเขา ก็บังเกิดเป็นการกระทบกระทั่งกันขึ้น

ปฏิฆะนิมิต

แต่ถ้าเขาด่ามา ถ้าไม่มีตัวเราออกรับ การกระทบกระทั่งก็ไม่มี การด่าของเขาก็เป็นลม ๆ แล้ง ๆ คือเป็นลมปากที่ผ่านมากระทบหูแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่ข้องติด แต่เพราะมีตัวเราออกรับ รับว่าเขาด่าเรา จึงเกิดสังโยชน์คือความผูกใจ ผูกใจอยู่ในคำด่านั้น ก็เป็นปฏิฆะนิมิต คือจิตใจก็กำหนดอยู่ ระลึกถึงอยู่ถึงการกระทบกระทั่งนั้น

ดั่งนี้คือปฏิฆะนิมิต และเมื่อมีปฏิฆะนิมิตดั่งนี้ จิตใจก็คิดปรุงหรือปรุงคิด ส่งเสริมความกระทบกระทั่งนั้น จึงกลายเป็นความโกรธ กลายเป็นโทสะ กลายเป็นพยาบาทขึ้นโดยลำดับ เพราะจิตนี้เองคิดปรุงหรือปรุงคิดไปในทางส่งเสริม

เหมือนอย่างเมื่อขีดไม้ขีด ติดไฟขึ้นมาที่ปลายก้านไม้ขีด แทนที่จะให้ไม้ขีดดับลงแค่นั้น ก็เอาก้านไม้ขีดไปจ่อเชื้อเข้า เกิดไฟลุกขึ้นมากองโต แล้วก็คอยเติมเชื้อให้แก่กองไฟนั้น เมื่อเติมเชื้อให้มากไฟก็กองโตมาก และเมื่อไฟได้เชื้อก็คงติดเป็นไฟ เป็นกองไฟอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีเชื้อ

ฉะนั้นตราบใดที่จิตใจนี้คิดปรุงหรือปรุงคิดไปในทางโกรธ ไม่คิดปรุงหรือปรุงคิดไปในทางดับ ดั่งนี้แหละเรียกว่ากระทำให้มากด้วยอโยนิโสมนสิการ คือด้วยการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ทั้งปฏิฆะนิมิต และทั้งการกระทำให้มากโดยอโยนิโสมนสิการ

การกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายดังกล่าวนี้ เป็นอาหารของกิเลสกองโทสะหรือกองพยาบาทอันทำให้กิเลสกองนี้ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้น

เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติจึงต้องไม่ให้อาหารแก่กิเลสกองนี้ กล่าวคือ ไม่ทำปฏิฆะนิมิตความกำหนดหมายผูกความกระทบกระทั่งไว้ในใจ โดยที่หัดดับใจ คือดับโทสะเสีย ดับกระทบกระทั่งเสีย หรือว่าหัดที่จะไม่เอาตัวออกรับ การหัดดับกระทบกระทั่งเสีย ก็เช่นเมื่อติดก้านไม้ขีดขึ้นมาแล้ว ก็ให้ไฟดับอยู่แค่ก้านไม้ขีดเท่านั้น ไม่เอาไปจ่อเชื้อให้ไฟกองโตขึ้น...

: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4409

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:17:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 2  
 
รวมพระธรรม..แก้อารมณ์เบื่อหน่าย


อารมณ์เบื่อเป็นของดี แต่ก็เป็นของไม่ดีสำหรับจิตใจ

( ตัดมาบางส่วนจากหนังสือ ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่ 16 )

อารมณ์เบื่อเป็นของดี แต่ก็เป็นของไม่ดีสำหรับจิตใจ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ถ้าหากไม่รู้จักเบื่อเสียเลย ก็จักเพลินอยู่กับโลกเสียทั้งหมด ไม่เห็นความไม่ดีของโลก ซึ่งโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงอันนำมาซึ่งความทุกข์ จึงนับว่าเป็นการดีที่รู้จักเบื่อที่เห็นความไม่ดีของโลก แต่ที่ว่าอารมณ์เบื่อเป็นที่ไม่ดีก็เพราะจิตใจยังมีอารมณ์อึดอัด กลัดกลุ้มอยู่ในอารมณ์เบื่อนั้น ๆ ดังนั้นจึงควรวางอารมณ์ เบื่อได้แต่ให้รีบวางไปในการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา สรุปว่า เบื่อโลกแล้วเกาะความเบื่อจัดเป็น กิเลส ( เบื่อไม่เป็น ) แต่เบื่อโลกแล้ววางด้วยปัญญาโดยเห็นเป็นของธรรมดา จัดเป็นพระธรรม ( เบื่อเป็น )....


https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.356778/   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:25:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 3  
 
สุดยอด “เกร็ดธรรม” สั้น ๆ จาก...พระไพศาล วิสาโล


“ความประมาท” นี่แหละมันทำให้เรามักจะดูแคลนสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไปมองว่ามันจิ๊บจ๊อย ความประมาททำให้เราหลงเพลินกับความสุขในวันนี้ และไปดูแคลนความทุกข์ในวันข้างหน้าว่าไม่มีอะไร


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=41871

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:31:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 4  
 
วิธี.......ดับทุกข์"


95. เวลาที่พบกับความพลัดพรากสูญเสีย ก็จงหยุดจิตไว้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว และจงยอมรับว่า นี่คือสภาวะธรรมดาที่มีอยู่ในโลก มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้มานานแล้ว ท่านจะไปตื่นเต้นเสียอกเสียใจกับมันทำไม ? มันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็น ไม่ต้องตื่นเต้น และจงคิดให้ได้ว่า ในที่สุดแล้ว ท่านจะพลัดพรากและสูญเสียแม้กระทั้งชีวิตของท่านเอง วิธีคิดอย่างนี้จะทำให้ท่านไม่เป็นทุกข์เลย

96. เวลาประสบกับเรื่องที่ไม่ดี จงอย่าคิดว่า ทำไมถึงต้องเป็นเรา ? ทำไมเรื่องอย่างนี้จึงต้องเกิดขึ้นกับเรา ? จงอย่าคิดอย่างนั้นเป็นอันขาด เพราะยิ่งคิดเท่าไหร่ ท่านก็ยิ่งจะเป็นทุกข์เท่านั้น ความคิดอย่างนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3426

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:33:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 5  
 
คำไวพจน์ น้ำ


รัตนากร = น. ทะเล. (ส.)

http://www.royin.go.th/dictionary/

https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:39:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 6  
 
อักษรย่อ คืออะไร ?


ที่มาที่ไปของอักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อและคำสั้น….

อักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อ คำสั้น นั้นได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้อย่างหลากหลาย อันเนื่องมาจากความที่อักษรย่อนั้นสั้นกว่า กระชับกว่าและจำได้ง่ายกว่าคำเต็ม ซึ่งมักจะยาวเฟื้อยเป็นกิโล ยากต่อการจดจำ โดยที่ตัวย่อนั้นนิยมนำมาใช้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ปัจจุบันมีอักษรย่อที่นิยมใช้กันหลายร้อยหลายพันคำทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


https://www.wordyguru.com/blog/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:41:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip ลักษณะไทย ตอนที่ 494 : "วัดอรุณวราราม" ความงามริมฝั่งแม่น้ำ | 8 พ.ค. 60 | ThairathTV

# ขอขอบคุณ Thairath channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=3sTrXFu6Kbw

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:42:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip เลือกคณะไหนดี ?

https://www.youtube.com/watch?v=7_YIE3HLq30

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:44:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ทำอย่างไร เมื่อครอบครัว "บั่นทอนจิตใจ" เรา ?

# ขอขอบคุณ ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=J3JBNh5FWJE

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:48:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง ตอน : อ่าวกระทิง [6 September 2018] 2/2

# ขอขอบคุณ มาโนช พุฒตาล Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=JdogYpzVzgA

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 7:57:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip คาราบาว - ครูตึ๋ง [Official Audio]

# ขอขอบคุณ Carabao official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=rphhzPeYmgo

   rockonyou      22 ต.ค. 61   เวลา 8:19:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 12  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      22 ต.ค. 61   เวลา 9:35:00    IP = 49.48.223.80
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับ...

   gula101      23 ต.ค. 61   เวลา 5:23:00    IP = 223.206.247.139
 


  คำตอบที่ 14  
 
# ขออนุญาต post คําสอนข้างล่างนี่อีกที พอดีก่อนหน้านี้ดัน post ไม่หมด พอดีเพิ่งเห็น ขออภัยครับ #

สุดยอด “เกร็ดธรรม” สั้น ๆ จาก...พระไพศาล วิสาโล

“ความประมาท” นี่แหละมันทำให้เรามักจะดูแคลนสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไปมองว่ามันจิ๊บจ๊อย ความประมาททำให้เราหลงเพลินกับความสุขในวันนี้ และไปดูแคลนความทุกข์ในวันข้างหน้าว่าไม่มีอะไร

# เพิ่ม #

คนมักจะพูดว่าเรื่องตายเรื่องเล็ก หรือบางคนก็บอกว่าเรื่องตายเป็นเรื่องไกลตัว คนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าเขาประมาท หลายคนพอจะเจอความตายก็ทำใจไม่ได้ แต่ตอนที่ความตายยังอยู่ไกลก็มองว่าเป็นเรื่องเล็ก คิดว่าถึงวันนั้นค่อยว่ากันอีกที อย่างนี้แหละที่เรียกว่าประมาท เขามองว่าตัวเองมีความสุขในวันนี้ มันก็เพลินไป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=41871

   rockonyou      23 ต.ค. 61   เวลา 6:32:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 15  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย และอาจารย์ gula ยินดีเสมอครับ

   rockonyou      23 ต.ค. 61   เวลา 7:27:00    IP = 24.90.191.124
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket