Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข + Bio Miracle Bokutte Upa ( game เด็กทารก น่ารักมาก ๆ ครับ ลองดูกันครับ )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 0:48:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


198 เทวดาก็บรรลุมรรคผลได้

ปัญหา มีบางท่านกล่าวว่า มนุษย์เท่านั้นสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลได้ เทวดาไม่สามารถ เพราะเห็นที่เสวยสุขอันเป็นทิพย์อย่างเดียว จริงหรือไม่ ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน.... เวทัลละ ธรรมเหล่านั้นเธอฟังเสมอ ๆ คล่องปาก เพ่งพิจารณาด้วยใจ และกาย ตลอดด้วยดีด้วยทิฐิ

"ต่อมา เธอมีสติเหลงลืมถึงแก่มรณะ ย่อมไปบังเกิดในเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง เมื่อเธอมีความสุขอยู่ในภพนั้น บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอ สติบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน

“อีกประการหนึ่ง... บทแห่งธรรมย่อมไม่ปรากฏแก่เธอ แต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์ มีความชำนาญทางจิต แสดงธรรมแก่เทพบริษัท เธอตรึกตรองจนเห็นว่า ในกาลก่อน เราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใด นี้คือธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.... ดุจบุรุษผู้ฉลาดในเสียงกลอง เขาเดินทางไกล เมื่อได้ยินเสียงกลอง ไม่มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงว่า นั่นเสียงกลองหรือไม่ใช่....

“อีกประการหนึ่ง... บทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอ ผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลย ทั้งภิกษุผู้มีฤทธิ์ ก็ไม่ได้แสดงธรรมในเทพบริษัท แต่เทพบุตรย่อมแสดงธรรมในเทพบริษัท เธอคิดได้ดังนี้ว่า นี้คือ นี้คือธรรมวินัยนั้น สติบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลัน.... ดุจบุรุษผู้ฉลาดในเสียงสังข์ สติบังเกิดขึ้นช้า เดินทางไกลได้ยินเสียงสังข์เข้า ไม่พึงมีความเคลือบแคลงสงสัย ว่านั่นเสียงสังข์หรือไม่ใช่....

มหาวรรคที่ ๕ จ. อํ. (๑๙๑)
ตบ. ๒๑ : ๒๕๑-๒๕๓ ตท. ๒๑ : ๒๑๔-๒๑๕
ตอ. G.S. II : ๑๙๓-๑๙๕


http://www.84000.org/true/198.html

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 0:52:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 2  
 
ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข


ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งโกรธง่าย โกรธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อย เป็นทุกข์มาก

ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ พิจารณาจนเห็นจริงว่า ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์จริง ๆ ซึ่งจะต้องเห็น แม้จะเห็นเพียงครู่ยามแล้วลืมก็จะต้องเห็น เพราะตนเองเป็นทุกข์อยู่เพราะความโกรธจริง ๆ

เมื่อเห็นแล้วว่าผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ ให้พิจารณาย้อนไปอีกว่าความโกรธเกิดเพราะความปรุงคิดเช่นใด ก็จะเห็นว่าตนได้คิดปรุงไปเช่นใด เมื่อจะแก้ไม่ให้เกิดความโกรธ ก็จะ ต้องไม่คิดปรุงเช่นนั้น จะต้องเปลี่ยนวิธีปรุงคิดเสียใหม่

ฉะนั้นตราบใดที่จิตใจนี้คิดปรุงหรือปรุงคิดไปในทางโกรธ ไม่คิดปรุงหรือปรุงคิดไปในทางดับ ดั่งนี้แหละเรียกว่ากระทำให้มากด้วยอโยนิโสมนสิการ คือด้วยการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย

หัดกระทำให้มากโดยโยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคาย คือการหัดคิดดับโกรธ ไม่คิดส่งเสริมโกรธ แต่คิดดับโกรธ

คือพิจารณาว่า ความโกรธก็คือกิเลสกองโทสะหรือพยาบาทนี้ทั้งหมดนั้น เป็นโทษอย่างนั้นๆ เช่นก่อให้เกิดความวู่วาม เร่าร้อน ไม่ผาสุข เป็นเหตุก่อกรรมคือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นอกุศลต่างๆ ล้วนแต่มีโทษ ไม่มีคุณ

ส่วนความดับโกรธนั้นเรียกว่าเป็นการที่ดับไฟตั้งแต่ต้น ไม่ลุกลามใหญ่โต ไหม้ตัวเองและไหม้ผู้อื่นให้เดือดร้อน เพราะฉะนั้น ดับโกรธเสียจึงดีกว่า และมีคุณ ทำให้เกิดความผาสุขสบาย ไม่ก่อกรรมเบียดเบียนทำลายล้างซึ่งกันและกัน

เป็นการหัดคิดพิจารณานี้เองที่จิตใจ สร้างสติความระลึกได้ความสำนึกตัว สร้างปัญญาให้แก่จิตใจ เมื่อจิตใจได้สติได้ปัญญา ก็ย่อมจะดับโทสะได้ และการใช้ความคิดวิตกตรึกตรองไปก็จะเป็นไปในทางดับโทสะดับพยาบาท ไม่เป็นไปในทางก่อให้ลุกลาม

: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4949

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 0:54:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-33.html


   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 0:59:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 4  
 
โอวาทพระอาจารย์

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถ้าผาบิ้ง จังหวัดเลย


นี้แหละ...จิตของปุถุชนมันดื้อมันด้าน ดื้อด้าน มันไม่ลงรอย จิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่ง กำลังทานหนึ่ง ทานของอวัยวะ นะ ไม่ใช่ทา * นอามิส * นี่ ทาน...ขี้เกียจมาเอาทานมันให้ขยันนั่น คิดอดีตมาเอ้า ! ทานมันนะบริจาคนั้น ง่วงเหงาหาวนอน ทานมันนะ...ไม่ต้องนอนนั่น หัดมันนะนั่น ทานละ ไอ้ความชั่วนะนั่น นี้แหละฉันใดก็ดีให้ตั้งอกตั้งใจ

อามิส เครื่องล่อใจ , เหยื่อ , สิ่งของ

ที่มา : http://palungjit.org/dict/search.php?search_sid=0&kword=%CD%D2%C1%D4%CA


http://www.baanjomyut.com/10000sword/homily/013.html

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:04:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 5  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีนั่นแหละ

คือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี "

(ท่าน ว.วชิรเมธี)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-12.html

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:06:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 6  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล

เนกาสี ลภเต สุขํ
ผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุข


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:07:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


เกลือจิ้มเกลือ

- ไม่ยอมเสียเปรียบกัน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/01.html

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:09:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมภาษาอังกฤษ


Quote…Never fear shadow.

Never fear shadow.
They simply mean
there’s a light shining
some where near by.

อย่ากลัวเงา เพราะเงา
หมายความว่ามีแสงสว่าง
ส่องอยู่ใกล้ ๆ สักแห่ง


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:11:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๒ สติ ความระลึกได้ โดย พระมหาไสว ธีรโสภโณ

https://www.youtube.com/watch?v=XbNfGnsc5CY

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:12:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 4

https://www.youtube.com/watch?v=Vhc85zz_Tb0

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:13:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip NES Longplay [184] Bio Miracle Bokutte Upa

# game นี้น่ารักมาก ๆ ครับ ดูแล้วยิ้มได้ตลอดเลยครับ ผมชอบฉากเค้าด้วยที่ดูแล้วเต็มไปด้วยจินตนาการล้วน ๆ เลย เยี่ยมมาก ๆ ครับ อ้อ game นี้เป็น game จากเครื่อง disk ของ famicom สมัยก่อนครับ เห็น game นี้ทีไรก็ยิ้มได้ทุกทีผม ฮิ ๆ #

https://www.youtube.com/watch?v=BC3FyEYaAUQ

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:17:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 12  
 
^/\^

   ชัดเว่อ      1 มิ.ย. 58   เวลา 1:27:00    IP = 49.49.251.234
 


  คำตอบที่ 13  
 
วิสาขบูชา... พระธรรมคุ้มครองครับ....

   gula101      1 มิ.ย. 58   เวลา 4:10:00    IP = 183.88.159.248
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณครับ อาจารย์ gula101 และทุกท่านด้วยครับ

   rockonyou      1 มิ.ย. 58   เวลา 4:16:00    IP = 108.41.250.158
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  1 มิ.ย. 58   เวลา 9:14:00    IP = 113.53.132.168
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      1 มิ.ย. 58   เวลา 15:43:00    IP = 171.5.250.194
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
Bio Miracle นี่เกมโปรดเลยก๊าบบบบบบบบบบบบบบบ ^^

   kuy13      3 มิ.ย. 58   เวลา 9:37:00    IP = 49.49.251.7
 


  คำตอบที่ 18  
 
ผมก็เช่นกันครับคุณ kuy13 ฮิ ๆ

   rockonyou      3 มิ.ย. 58   เวลา 14:17:00    IP = 108.41.29.248
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket