(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ธรรมะสั้น ๆ ง่าย ๆ + มีอยู่จริง! อาหารตามสั่งทุกอย่าง 10 บาท แถมฟรี wifi  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:40:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


087 ทำไมจึงเป็นคนขี้โรค

ปัญหา เพราะเหตุไรบางคนเกิดมาแล้ว จึงมักจะถูกโรคภัยเบียดเบียน แม้จะมีทรัพย์มากและรักษาความสะอาดเท่าไร ก็ไม่พ้นเป็นคนขี้โรค เพราะเหตุไรบางคนจึงมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ทั้ง ๆ ที่ยากจนแลไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ?

พุทธดำรัสตอบ “..... คนบางคนย่อมเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือ หรือก้อนดิน ท่อนไม้ ศัสตรา ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรกด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีโรคมาก

.... คนบางคนย่อมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยมือหรือก้อนดิน ท่อนไม้ ศัสตรา ครั้นตายไป ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกรรมนั้น.... ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีโรคน้อย


http://www.84000.org/true/087.html

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:42:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 2  
 
ธรรมะสั้น ๆ ง่าย ๆ


1.พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

2.ไสยศาสตร์ หมายถึง หลับหรือมืด (หลงงมงาย)

3.อธิษฐาน หมายถึง การตั้งใจในสิ่งใดแล้วต้องลงมือกระทำหรือมีความเพียร
พยายามในสิ่งที่ตั้งใจไว้

4.อ้อนวอน หมายถึง การสวดอ้อนวอนเฉย ๆ แล้วไม่ลงมือกระทำ

5.เศรษฐี หมายถึง ผู้มีเศษพอเหลือจะให้ผู้อื่นได้

6.ยาจก หมายถึง ผู้ขอ หรือ ผู้ไม่รู้จักพอ

7.ใจที่ฝึกดีแล้วย่อมไม่เป็นไปตามร่างกาย เช่น ร้อนนอกไม่ร้อนใน พิการร่างกายแต่ไม่พิการใจ ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ ทุกข์นอกไม่ทุกข์ใน เป็นต้น

8.ความอยากในทางที่ชั่ว เรียกว่า ตัณหา เป็นฝ่ายอกุศล มีผลเป็นความทุกข์

9.ความอยากในทางที่ดี เรียกว่า ฉันทะ เป็นฝ่ายบุญกุศล มีผลเป็นความสงบร่มเย็น

ที่มา : พระอาจารย์ไพโรจน์ กตธฺมโม
ที่มา : http://variety.teenee.com/


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%86%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86-175119.html

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:46:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-26.html


   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:49:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 4  
 
ภาพสวย ๆ และหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์


# หากมีคําไหนที่ไม่เข้าใจ ก็เข้าไปใน link พจนานุกรมข้างล่าง แล้วก็พิมพ์แล้ว search อ่านความหมายได้เลยนะครับ อนุโมทนาครับ #

http://palungjit.org/dict/


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-533288-13.html


   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:52:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ขันติวรรค - หมวดอดทน

ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา
ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก

ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ
ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:55:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 6  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


สุขสบายแล้วอย่าประมาทใครทั้ง ๆ ที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้

ก็คนนั้นแหละเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล”คนเรานี่เวลามีภัยคุกคาม

มีทุกข์บีบคั้นก็ลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายพอสุขสบายก็นอนต่อไป

พระพุทธศาสนาก็จึงต้องย้ำด้วยความไม่ประมาท เพราะว่า

เมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาท..ใครทั้ง ๆ ที่สุขสบาย

ก็ไม่ประมาทได้ก็คนนั้นแหละเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล "

(พระพรหมคุณาภรณ์)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-6.html

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 8:59:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 7  
 
ปราชญ์สอนว่า.....
โดย: ขงจื้อ


ตั้งใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมไม่ละทิ้งความเมตตาธรรม ท่องเที่ยวไปในศิลปะวิชาการ


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao1.html

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:02:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมมีคนรักทุกคนก็แปลก

http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8Cface/page/2

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:03:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 9  
 
หมวดหมู่ ‘คําคมสอนใจ’


คําคมสอนใจข้อคิดก่อนพูด

เรื่องสบายใจ….ดูบรรยากาศแล้วค่อยพูด !!


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88


   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:05:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip คมธรรมฯ ปี 2_022 ป่วยให้เป็นสุข

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7H0BtWEZw

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:06:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip ธรรมะเป็นคู่ชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=76WGGQyhLhY

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:07:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 12  
 
มีอยู่จริง ! อาหารตามสั่งทุกอย่าง 10 บาท แถมฟรี wifi


พบร้านขายอาหารตามสั่ง 10 บาท ที่เมืองคอน เจ้าของยึดสุขแบบพอเพียงกับกำไรที่เพียงพอ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ริมถนนสายวัดโพธิ์เสด็จ-วัดทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีร้านอาหารที่รู้จักในชื่อร้าน “ลุงช้าง ป้ารมย์” พ่อครัวหัวป่าเจ้าของร้าน คือ นายสิทธิชัย ชลสิทธิ์ อายุ 61 ปี หรือ “ลุงช้าง” และ “ป้ารมน์” หรือ นางภิรมย์ ชลสิทธิ์ อายุ 60 ปี สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้าน ซึ่งร้านนี้ขายอาหารตามสั่งราคา 10 บาท และที่สำคัญ แม้ว่าร้านจะอยู่ในชนบท


   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:08:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 13  
 
แต่ร้านนี้ยังมีบริการฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือฟรี Wi-Fi ให้บริการลูกค้าท่องโลกอินเทอร์เน็ตในระหว่างนั่งรอคิวอาหาร โดยนักศึกษาเทคนิครายหนึ่งบอกว่า 10 บาท เป็นราคาที่น่าสนใจ อาหารอร่อย ปริมาณพอสมควร มากินบ่อยและจะมากินต่อๆ ไป มีความพอใจในราคาและปริมาณ เช่นเดียวกับลูกค้าสาวใหญ่อีกรายที่บอกว่าเป็นลูกค้าของลุงช้างมานานมากแล้ว ในใจนั้นอยากให้ขึ้นราคากับสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ แต่ลุงช้างก็พอใจในราคา 10 บาท แกบอกว่าลูกค้ามีความสุข แกก็มีความสุข

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:09:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 14  
 
ส่วนลุงช้างกล่าวว่า ขายราคานี้มานานกว่า 10 ปี ซึ่งมีลูกค้าหลายรายถามว่า ทำไมยังคงขายราคา 10 บาท ขณะที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ ค่าครองชีพค่อนข้างสูง ตนมองว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนขายอยู่ได้ คนกินก็อยู่ได้ มีความสุข วันนึง ๆ ขายได้ราว 2 พันบาท กำไรประมาณ 600 บาท ที่เหลือเป็นต้นทุน 600 บาท ใช้จ่ายในครอบครัวต่อวันได้อย่างสบาย ๆ แล้ว

# ขออนุโมทนากับลุงช้าง และป้ารมย์ด้วยครับ สุดยอดมาก ๆ ครับ #

http://news.mthai.com/general-news/418479.html

   rockonyou      11 ก.พ. 58   เวลา 9:11:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณครับ

   donraemo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:35:00    IP = 203.149.37.193
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      11 ก.พ. 58   เวลา 17:25:00    IP = 171.5.251.117
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  11 ก.พ. 58   เวลา 19:05:00    IP = 113.53.141.128
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket