(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "ภาวนีโย" หัวใจคุณครู + clip วง White Zombie - Live - MTV Invade Your Space ( เอา concert ดี ๆ มาให้ดูกันครับ )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:17:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


085 การเจริญอินทรีย์ในพระพุทธศาสนา

ปัญหา ได้ทราบว่า ลัทธิอื่นบางลัทธิ เช่น ลัทธิของปาราสิริยพราหมณ์ สอนให้สำรวมอินทรีย์อย่างเคร่งครัด คือไม่ให้เห็นรูปด้วยจักษุ ไม่ให้ฟังเสียงด้วยโสต เป็นต้น ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีทรรศนะอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนอุตตระ เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่เจริญอินทรีย์แล้ว ตามคำของปาราสิริยพราหมณ์ต้องเป็นคนตาบอด ต้องเป็นคนหูหนวก เพราะคนตาบอดไม่เห็นรูปด้วยจักษุ คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงด้วยโสต.....

“.....ดูก่อนอานนท์ ก็การเจริญอินทรีย์ อันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไร ? ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจขึ้น เพราะเห็นรูปด้วยจักษุ.... เพราะได้ยินเสียงด้วยโสต.... เพราะได้ดมกลิ่นด้วยฆานะ... เพราะได้ลิ้มรสด้วยชิวหา.... เพรา่ะได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย.... เพราะรู้ธรรมารมณ์ด้วยมโน เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเธอเกิดความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ ก็สิ่งนั้นและเป็นสังขตะ หยาบ อาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีต นั่นคืออุเบกขา เธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมั่น

“.....ดูก่อนอานนท์ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ดับความชอบใจ ความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบาก เหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกะพริบตาฉะนั้น อุเบกขาย่อมดำรงมั่น

“.....ดูก่อนอานนท์ นี้เราเรียกว่า การเจริญอินทรีย์ ในรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ.... ในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสต..... ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะ.... ในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหา.... ในโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกาย.... ในธรรมารมณ์ ที่รู้ได้ด้วยมโน อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่า ในวินัยของพระอริยะ...”

อินทริยภาวนาสูตร อุ. ม. (๘๕๖)
ตบ. ๑๔ : ๕๔๒ ตท. ๑๔ : ๔๖๔-๔๖๗
ตอ. MLS. III : ๓๔๗-๓๔๙


http://www.84000.org/true/085.html

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:21:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 2  
 
"ภาวนีโย" หัวใจคุณครู


หัวใจคุณครู

คัดลอกมาจากคอลัมน์ "ธรรมะจากข่าว"
โดย เมตฺตานนฺโท ภิกขุ
www.mettanando.com

ทุกปีประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่อาชีพนี้เป็นพิเศษกว่าอาชีพอื่นๆ กระนั้นเองอาชีพครูก็เป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย และถูกสังคมคาดหวังไว้สูงว่า ผู้เป็นครูต้องมีทั้งคุณธรรมและความรู้ความสามารถ และเป็นงานปิดทองหลังพระ กว่าที่จะผลิดอกออกผลให้เป็นที่ชื่นใจก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปี ซึ่งแตกต่างจากอาชีพอื่นๆ ไม่ได้สร้างความร่ำรวยเหมือนกันการลงทุนทางการค้าหรือการหากำไรอย่างอื่น

ในพระพุทธศาสนานั้นการศึกษาไม่ใช่กิจการเพื่อค้ากำไร และไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา แต่เป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์

นั่นคือ "ชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตคือการศึกษา" แม้ "ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราล้วนให้ความรู้และเป็นครูเราได้ทั้งสิ้น"

ผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตว่า ชีวิตคือการศึกษานั้น ย่อมมีความสุขกับการแสวงหาความรู้ และกระหายที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ติดกับสมมติว่าต้องมุ่งเอาปริญญาบัตรเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ แต่คือคุณธรรมของความเป็นกัลยณมิตร "ความงดงามที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อน"

"ภาวนีโย" เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งแปลว่าเป็น "ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่าง" คือเป็นคุณธรรมที่ทำให้เมื่อใครได้เข้าใกล้ก็ยิ่งอยากที่จะรู้จัก อย่ากที่จะดำเนินชีวิตแบบเดียวกับผู้นั้น ซึ่งมิได้หมายความว่า คนผู้นั้นต้องร่ำรวยเงินทอง หรือเป็นผู้ทรงเกียรติในวงสังคม แต่เป็นผู้ที่มีปัญญาในการดำเนินชีวิต แม้จะไม่เป็นเศรษฐี แต่ก็มีความสุข มีชีวิตที่งดงาม และได้สร้างสรรค์ผลงาน คือ ความดีแก่ผู้อื่นและสังคมโลกอยู่ไม่ขาดสาย

ภาวนีโย จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ ซึ่งบทบาทของท่านมิได้อยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือต่อหน้าศิษย์เท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีแล้วด้วยธรรมะ คือมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ แก่ตนเองเรื่อยไป เห็นว่าการแสวงหาความรู้ คือความงดงามของชีวิต

ผู้ที่มีคุณธรรม ภาวนีโย นี้ต่างหากคือผู้ที่มีความสำเร็จในการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นหัวใจของความเป็นครู อันเป็นสิ่งที่ศิษย์ทุกคนพึงแสวงหาและเทิดทูนบูชา คนใดที่มีคุณธรรมนี้ คนนั้นคือครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติตัวจริง

***
หมายเหตุ

ได้รับบทความนี้มาจากเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จึงคัดลอกมาโดยมิได้ตัดทอน

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=iamtanapon&group=2&month=02-2007&date=07&blog=2


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A2-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-70579.html

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:23:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-26.html


   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:25:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 4  
 
ภาพสวย ๆ และหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-533288-13.html


   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:26:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ขันติวรรค - หมวดอดทน
อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก

ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น
ผู้มีขันติ ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:29:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 6  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


(คำคมธรรมมะ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล, เตโชวิปัสสนาสถาน)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-5.html

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:31:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 7  
 
ปราชญ์สอนว่า.....
โดย: ขงจื้อ


บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รับใช้ราษฎรด้วยสติปัญญา มีความเอื้ออาทร ใช้ราษฎรโดยชอบด้วยเหตุผล


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao1.html


   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:33:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมนิยามรัก

http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8Cface


   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:34:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 9  
 
หมวดหมู่ ‘คําคมสอนใจ’


คําคมสอนใจข้อคิดก่อนพูด

เรื่องทำไม่ได้….อย่าสักแต่พูด!!


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/category/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88


   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:36:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip คมธรรมฯ ปี 2_020 หน้าคน.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=1AaTZ5qwRw0

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:37:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip เห็นกงจักรเป็นดอกบัว - พุทธทาสภิกขุ

https://www.youtube.com/watch?v=5pj7AWjRUI8

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:38:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip White Zombie - Live - Super Charger Heaven, More Human, Thunder Kiss 65 - MTV Invade Your Space

# สนุกมาก ๆ ครับ ลองดูกันครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=wyfmDgd9F-o

   rockonyou      9 ก.พ. 58   เวลา 9:39:00    IP = 173.56.212.249
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับ

   donraemo      9 ก.พ. 58   เวลา 9:42:00    IP = 203.149.37.193
 


  คำตอบที่ 14  
 

ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      9 ก.พ. 58   เวลา 18:16:00    IP = 171.5.250.165
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket