Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร : กำลังใจแด่ผู้เริ่มปฏิบัติธรรม + vdo แชร์ด่วน!! เตือนสติก่อนจะปีใหม่ + vdo รีวิววิธีซ่อมสายชาร์  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:14:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


043 ทำผิดแล้วยอมรับผิด

ปัญหา การกระทำความผิดแล้วยอมรับผิด ผู้กระทำความผิดจะได้รับอภัยโทษหรือไม่ ?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนภัททาลิ เราขอเตือน โทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาล เป็นคนหลง ไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะขึ้นแล้ว ในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้ว ทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้น ข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม ถึงความสำรวมต่อไปนี้ เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะ”

ภัททาลิสูตร ม. ม. (๑๖๕)
ตบ. ๑๓ : ๑๖๗ ตท.๑๓ : ๑๔๕
ตอ. MLS. II : ๑๑๑

# หากมีคําไหนที่ไม่เข้าใจ ก็เข้าไปใน link พจนานุกรมข้างล่าง แล้วก็พิมพ์แล้ว search อ่านความหมายได้เลยนะครับ อนุโมทนาครับ #

http://palungjit.org/dict/


http://www.84000.org/true/043.html


   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:16:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 2  
 
เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร : กำลังใจแด่ผู้เริ่มปฏิบัติธรรม


ทางมาแห่งบารมี

วันนี้เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้ ๕ นาที
วันพุร่งนี้ฝึกใหม่ ฝึกไปเรื่อย ๆ
แม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่าง หรือดีกว่าวันนี้ ก็ช่าง
ให้เฉย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ ล้มลุกคลุกคลานกันไป เราก็ฝึกไป
นี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเรา

ความเจริญงอกงามของจิตใจเกิดขึ้นทุกวินาที
แม้เราว่าไม่เห็นจะก้าวหน้าอะไร ไม่เห็นมีอะไรใหม่
แม้เราจะรู้สึกอย่างนี้ก็ตาม
แต่ความละเอียดก็ถูกสั่งสมเอาไว้ในใจ

บุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลย
จะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลย
กาย วาจา ใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้ว สะอาดเล่า
บริสุทธิ์แล้ว บริสุทธิ์เล่า เพิ่มขึ้นทุกวัน

(พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๕)


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-43404.html


   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:21:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 3  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


กิเลสวรรค - หมวดกิเลส

โกธสฺส วิสมูลสฺส มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ
วธํ อริยา ปสํสนฺติ ตญฺหิ เฉตฺวา น โสจติ

พราหมณ์ พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าความโกรธ ซึ่งมีโคนเป็นพิษ
ปลายหวาน เพราะคนตัดความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:26:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


จงอยู่กับปัจจุบัน อย่าสนใจกับระยะทางของถนน หรือจุดหมายปลายทาง

ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าท่านผ่านอะไรไป อย่าไปยึดมั่นไว้

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า มีเท่าไร แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเรา พอเมื่อไร "

(หลวงพ่อชา สุภัทโท)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-5.html

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:31:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 5  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-21.html


   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:31:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 6  
 
ภาพสวย ๆ และหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์


* มรรค * ทาง , หนทาง 1. มรรค ว่าโดยองค์ประกอบ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่าอริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่าทาง มีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ เรียกสามัญว่า มรรคมีองค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ ๓. สัมมา- วาจา เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ ทำการชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ 2. มรรคว่าโดยระดับการให้สำเร็จกิจ คือ ทางอันให้ถึงความเป็นอริยบุคคลแต่ละ ขั้น , ญาณที่ทำให้ละสังโยชน์ได้ขาด เป็นชื่อแห่งโลกุตตรธรรมคู่กับผล มี ๔ ชั้นคือ โสดาปัตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ อรหัตตมรรค ๑

ที่มา : http://palungjit.org/dict/search.php?search_sid=0&kword=%C1%C3%C3%A4


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-533288-11.html


   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:35:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 7  
 
คําคม คําคมโดน ๆ


คําคมโดนใจเป็นเพราะ “กระต่าย”

เป็นเพราะ “กระต่าย” แล้วไม่วิ่ง
ก็แพ้ “เต่า” ที่ขยันเดินวันยันค่ำ


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/page/27


   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:37:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมโดน ๆ


ถ้าจะ “นอกใจ”

คนเรา ถ้าจะ “นอกใจ” กัน
ไม่ว่าทางไหน เขาก็ทำได้ทั้งนั้น

แต่สำหรับ “คนที่เขารักกัน”
ต่อให้มีหนทางเป็นร้อยพัน
เขาก็ “ทำไม่ลง”


http://thaimo.com/category/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/page/5

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:38:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ตอนที่ 185 การทำให้บ้านเป็นมงคล.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=nAQabVBEyD0

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:40:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 10  
 
vdo ฝึกให้อดทนเวลาเจอคำพูดที่มากระทบ

https://www.youtube.com/watch?v=H8u2AdUT3KU

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:42:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo แชร์ด่วน!! เตือนสติก่อนจะปีใหม่

# ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคน ยังไงก็อย่าประมาทด้วยครับ

ดูได้ใน link ครับ #

http://video.mthai.com/advertiser/player/1419655236.html

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:44:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 12  
 
vdo รีวิววิธี ซ่อมสายชาร์จ....

https://www.youtube.com/watch?v=jsVysE6kNp0

   rockonyou      30 ธ.ค. 57   เวลา 7:45:00    IP = 108.29.29.61
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับ

   Rubina      30 ธ.ค. 57   เวลา 9:39:00    IP = 118.174.48.80
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      30 ธ.ค. 57   เวลา 11:26:00    IP = 101.108.176.145
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  30 ธ.ค. 57   เวลา 14:10:00    IP = 113.53.141.2
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณครับ

   deerpoison      1 ม.ค. 58   เวลา 2:24:00    IP = 223.206.249.244
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket