Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "เบื้องแรกของการปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท) + vdo รู้ยังงี้ทำตั้งนานละ! วิธีปอกไข่ต้มใช้แค่ฝ่ามือเดี  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:27:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


035 พุทธปฏิภาณ

ปัญหา ทุกครั้งที่มีผู้มาถามปัญหาธรรมกับพระพุทธเจ้า ปรากฏว่าพระองค์ทรงตอบปัญหานั้น ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้งทันที อยากทราบว่าพระพุทธองค์ทรงทราบปัญหานั้นด้วยญาณแล้วคิดคำตอบไว้ล่วงหน้า หรือทรงตอบปัญหานั้น ๆ ในขณะนั้นนั่นเอง?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนราชกุมาร ถ้าอย่างนั้นในข้อนี้ อาตมาภาพจักกลับถามพระองค์บ้าง ข้อนี้ควรแก่พระองค์อย่างใด พระองค์พึงพยากรณ์ข้อนั้นอย่างนั้น.... พระองค์เป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถหรือ ?”

อภยราชกุมาร “.... หม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถ”

พระผู้มีพระภาค “... ชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้ว พึงทูลถามอย่างนี้ว่า ส่วนน้อยใหญ่ของรถอันนี้ชื่ออะไร การพยากรณ์ปัญหาของชนเหล่านั้น พระองค์พึงตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่า ชนทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วจักถามอย่างนี้เราอันชนเหล่านั้นถามอย่างนี้ จักพยากรณ์อย่างนี้ หรือว่าการพยากรณ์อย่างนั้น พึงแจ่มแจ้งกะพระองค์โดยทันที ?”

อภยราชกุมาร “.... เพราะหม่อมฉันเป็นทหารรถรู้จักดี ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถ ส่วนน้อยใหญ่ของรถทั้งหมด หม่อมฉันทราบดีแล้ว ฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้น แจ่มแจ้งแก่หม่อมฉันโดยทันทีทีเดียว”

พระผู้มีพระภาค “ฉันนั้นเหมือนกันแล ราชกุมาร กษัตริย์ผู้บัณฑิตก็ดี พราหมณ์ผู้บัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู้บัญฑิตก็ดี ผูกปัญหาแล้งจักเข้ามาถามตถาคต การพยากรณ์ปัญหานั้นย่อมแจ่มแจ้งตถาคตทันที ข้อนั้นเพราเหตุไร เพราะความที่ธรรมธาตุนั้น ตถาคตแทงตลอดดีแล้ว การพยากรณ์ปัญหานั้น จึงแจ่มแจ้งแก่ตถาคตโดยทันที”

อภยราชกุมารสูตร ม. ม. (๙๕)
ตบ. ๑๓ : ๙๒-๙๓ ตท.๑๓ : ๘๓-๘๔
ตอ. MLS. II : ๖๓-๖๔


http://www.84000.org/true/035.html

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:30:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 2  
 
"เบื้องแรกของการปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


"เบื้องแรกของการปฏิบัติ"

" .. จงหายใจเข้า หายใจออก อยู่อย่างนี้แหละ อย่าใส่ใจกับอะไรทั้งนั้น
ใครจะยืนเอาก้นขึ้นฟ้าก็ช่าง

อย่าไปเอาใจใส่ อยู่แต่กับลมหายใจเข้าออก
ให้ความรู้สึกกำหนดอยู่กับลมหายใจ ทำอยู่อย่างนี้แหละ

ไม่ไปเอาอะไรอื่น ไม่ต้องคิดว่าจะเอานั่นเอานี่ ไม่เอาอะไรทั้งนั้น
ให้รู้จักแต่ ลมเข้า .. ลมออก .. ลมเข้า .. ลมออก ..
พุท .. เข้า , โธ ... ออก

อยู่กับลมหายใจอย่างนี้แหละ เอาอันนี้เป็นอารมณ์ ให้ทำอยู่อย่างนี้
จนกระทั่งลมเข้าก็รู้จัก ลมออกก็รู้จัก ลมเข้าก็รู้จัก ลมออกก็รู้จัก

ให้รู้จักอยู่อย่างนั้น จนจิตสงบ หมดความรำคาญ ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนทั้งนั้น

ให้มีแต่ลมออกลมเข้า ลมออกลมเข้าอยู่อย่างนั้น ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้
ยังไม่ต้องมีจุดหมายอะไรหรอก นี่แหละ เบื้องแรกของการปฏิบัติ .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97-543293.html


   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:32:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 3  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


โกธวรรค - หมวดโกรธ

กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:34:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


ถึงผู้ใดจะชนะเหล่าชนได้พันคนพันครั้งในสงคราม

ก็หาชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียว

ผู้นั้นแลชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม "

(พุทธสุภาษิต)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-5.html


   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:36:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 5  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-20.html


   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:36:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 6  
 
ภาพสวย ๆ และหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-533288-10.html


   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:38:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 7  
 
คําคม คําคมโดน ๆ


คําคมโดนใจอย่าเหยียบหัวใคร

อย่าเหยียบหัวใคร
เพื่อที่จะใช้เป็น “จุดยืนที่โดดเด่น”
ของตัวเอง


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/page/26

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:39:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมโดน ๆ


กว่าจะเข้าใจ

กว่าจะเข้าใจ
คำว่า รัก
ต้องแลกกับการ
เจ็บหนักสักเท่าไหร่


http://thaimo.com/category/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88/page/3

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:42:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ตอนที่ 176 วันพ่อแห่งชาติ.mpg

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @

https://www.youtube.com/watch?v=ibExbGUiTBE

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:44:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 10  
 
vdo อยากบวชไม่สึก

https://www.youtube.com/watch?v=sDmzSoBpS_k

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:47:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo รู้ยังงี้ทำตั้งนานละ! วิธีปอกไข่ต้มใช้แค่ฝ่ามือเดียว


# ดูได้ใน link ครับ ต้องขออภัยที่ post ชื่อของหัวข้อนี้ตกไปครับที่ว่า

vdo รู้ยังงี้ทำตั้งนานละ! วิธีปอกไข่ต้มใช้แค่ฝ่ามือเดี #


http://video.mthai.com/cool/player/1418874223.html

   rockonyou      22 ธ.ค. 57   เวลา 6:50:00    IP = 108.41.250.125
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      22 ธ.ค. 57   เวลา 9:04:00    IP = 180.183.235.138
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณมากครับ ธรรมะและสาระดีๆที่มีให้ทุกวันครับ

   deerpoison      22 ธ.ค. 57   เวลา 9:28:00    IP = 64.233.173.163
 


  คำตอบที่ 14  
 

ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      22 ธ.ค. 57   เวลา 19:41:00    IP = 171.5.251.228
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  22 ธ.ค. 57   เวลา 22:06:00    IP = 113.53.156.28
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket