(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ++ ชัยชนะของภาษาวิบัติ 555 ยามเมื่อแว๊นบอย สก๊อยย์เกริลขึ้นปกครองประเทศ ++  
 
ราชบัณฑิต เผยศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่เขียนไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ ล่าสุดเตรียมเสนอแก้ไขใหม่ 176 คำศัพท์ เช่น เรดาร์ โควต้า เป็นต้น

จากกรณีที่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หากเขียนเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีวรรณยุกต์ จนอาจทำให้ประชาชนบางคนเกิดความสับสนว่าเขียนอย่างไรกันแน่นั้น อย่างก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางกองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ จำนวน 176 คำ ที่เขียนผิด และออกเสียงไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ตามอักขรภาษาไทย โดยหากผลการสำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรเปลี่ยนคำไหน ก็จะนำไปบรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ต่อไป

สำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจ เพื่อขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ ดังนี้

1. คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่

ซีเมนต์ เปลี่ยนเป็น ซีเม็นต์
เซต เปลี่ยนเป็น เซ็ต
เซนติกรัม เปลี่ยนเป็น เซ็นติกรัม
เซนติเกรด เปลี่ยนเป็น เซ็นติเกรด
เซนติลิตร เปลี่ยนเป็น เซ็นติลิตร
ไดเรกตริกซ์ เปลี่ยนเป็น ไดเร็กตริก
เทนนิส เปลี่ยนเป็น เท็นนิส
นอต เปลี่ยนเป็น น็อต
นิวตรอน เปลี่ยนเป็น นิวตร็อน
เนตบอล เปลี่ยนเป็น เน็ตบอล

เนปจูน เปลี่ยนเป็น เน็ปจูน
เบนซิน เปลี่ยนเป็น เบ็นซิน
แบคทีเรีย เปลี่ยนเป็น แบ็คทีเรีย
มะฮอกกานี เปลี่ยนเป็น มะฮ็อกกานี
เมตริก เปลี่ยนเป็น เม็ตตริก
เมตริกตัน เปลี่ยนเป็น เม็ตริกตัน
แมงกานิน เปลี่ยนเป็น แม็งกานิน
อิเล็ก ตรอน เปลี่ยนเป็น อิเล็กตร็อน
เฮกโตกรัม เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตกรัม
เฮกโตลิตร เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตลิตร

2. คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่

คอร์ด เปลี่ยนเป็น ขอร์ด
แคโทด เปลี่ยนเป็น แคโถด
ซัลเฟต เปลี่ยนเป็น ซัลเฝต
ไทเทรต เปลี่ยนเป็น ไทเถรต
ไนต์คลับ เปลี่ยนเป็น ไน้ต์ขลับ
พาร์เซก เปลี่ยนเป็น พาร์เส็ก
แฟลต เปลี่ยนเป็น แฝล็ต
สเปกโทร สโกป เปลี่ยนเป็น สเป็กโทรสโขป
ไอโซโทป เปลี่ยนเป็น ไอโซโถป

3. คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่

กอริลลา เปลี่ยนเป็น กอริลล่า
แกโดลิเนียม เปลี่ยนเป็น แกโดลิเนี่ยม
แกมมา เปลี่ยนเป็น แกมม่า
แกลเลียม เปลี่ยนเป็น แกลเลี่ยม
คูเรียม เปลี่ยนเป็น คูเรี่ยม
แคดเมียม เปลี่ยนเป็น แคดเมี่ยม
แคลเซียม เปลี่ยนเป็น แคลเซี่ยม
แคลอรี เปลี่ยนเป็น แคลอรี่
โครเมียม เปลี่ยนเป็น โครเมี่ยม
ซิงโคนา เปลี่ยนเป็น ซิงโคน่า

ซิลิคอน เปลี่ยนเป็น ซิลิค่อน
ซีเซียม เปลี่ยนเป็น ซีเซี่ยม
ซีนอน เปลี่ยนเป็น ซีน่อน
ซีเรียม เปลี่ยนเป็น ซีเรี่ยม
โซลา เปลี่ยนเป็น โซล่า
ดอลลาร์ เปลี่ยนเป็น ดอลล่าร์
เทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น เท็คโนโลยี่
แทนทาลัม เปลี่ยนเป็น แทนทาลั่ม
ไทเทเนียม เปลี่ยนเป็น ไทเทเนี่ยม
เนบิวลา เปลี่ยนเป็น เนบิวล่า

ไนลอน เปลี่ยนเป็น ไนล่อน
แบเรียม เปลี่ยนเป็น แบเรี่ยม
ปริซึม เปลี่ยนเป็น ปริซึ่ม
ปิโตรเลียม เปลี่ยนเป็น ปิโตรเลี่ยม
แพลทินัม เปลี่ยนเป็น แพลทินั่ม
ฟังก์ชัน เปลี่ยนเป็น ฟังก์ชั่น
ฟาทอม เปลี่ยนเป็น ฟาท่อม
ไมครอน เปลี่ยนเป็น ไมคร่อน
ยิปซัม เปลี่ยนเป็น ยิปซั่ม
ยูเรเนียม เปลี่ยนเป็น ยูเรเนี่ยม

เลเซอร์ เปลี่ยนเป็น เลเซ่อร์
วอลเลย์บอล เปลี่ยนเป็น วอลเล่ย์บอล
อะลูมิเนียม เปลี่ยนเป็น อะลูมิเนี่ยม
อีเทอร์ เปลี่ยนเป็น อีเท่อร์
เอเคอร์ เปลี่ยนเป็น เอเค่อร์
แอลฟา เปลี่ยนเป็น แอลฟ่า
ฮาห์เนียม เปลี่ยนเป็น ฮาห์เนี่ยม
ฮีเลียม เปลี่ยนเป็น ฮีเลี่ยม

4. คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่

กะรัต เปลี่ยนเป็น กะหรัต
แกรนิต เปลี่ยนเป็น แกรหนิต
คลินิก เปลี่ยนเป็น คลิหนิก
คาทอลิก เปลี่ยนเป็น คาทอหลิก
คาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น คาร์บอเหนต
คาร์บอลิก เปลี่ยนเป็น คาร์บอหลิก
โคออร์ดิเนต เปลี่ยนเป็น โคออร์ดิเหนต
รูเล็ตต์ เปลี่ยนเป็น รูเหล็ตต์

5. คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่

กลูโคส เปลี่ยนเป็น กลูโค้ส
กิโลไซเกิล เปลี่ยนเป็น กิโลไซเกิ้ล
กิโลเมตร เปลี่ยนเป็น กิโลเม้ตร
กิโลเฮิรตซ์ เปลี่ยนเป็น กิโลเฮิ้รตซ์
กีตาร์ เปลี่ยนเป็น กีต้าร์
แกรไฟต์ เปลี่ยนเป็น แกรไฟ้ต์
คาร์บอน เปลี่ยนเป็น คาร์บ้อน
คาร์บูเรเตอร์ เปลี่ยนเป็น คาร์บูเรเต้อร์
เคเบิล เปลี่ยนเป็น เคเบิ้ล
โควตา เปลี่ยนเป็น โควต้า

ชอล์ก เปลี่ยนเป็น ช้อล์ก
ซอส เปลี่ยนเป็น ซ้อส
โซเดียม เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยม
ไดนาไมต์ เปลี่ยนเป็น ไดนาไม้ต์
แทนเจนต์ เปลี่ยนเป็น แทนเจ้นต์
แทรกเตอร์ เปลี่ยนเป็น แทรกเต้อร์
นิกเกิล เปลี่ยนเป็น นิกเกิ้ล
ไนต์คลับ เปลี่ยนเป็น ไน้ต์ขลับ
ไนโตรเจน เปลี่ยนเป็น ไนโตรเจ้น
บารอมิเตอร์ เปลี่ยนเป็น บารอมิเต้อร์

บีตา เปลี่ยนเป็น บีต้า
ปาทังกา เปลี่ยนเป็น ปาทังก้า
ปาร์เกต์ เปลี่ยนเป็น ปาร์เก้ต์
พลาสติก เปลี่ยนเป็น พล้าสติก
ฟาสซิสต์ เปลี่ยนเป็น ฟ้าสซิสต์
มอเตอร์ เปลี่ยนเป็น มอเต้อร์
เมตร เปลี่ยนเป็น เม้ตร
ไมกา เปลี่ยนเป็น ไมก้า
ยีราฟ เปลี่ยนเป็น ยีร้าฟ
เรดอน เปลี่ยนเป็น เรด้อน

เรดาร์ เปลี่ยนเป็น เรด้าร์
เรเดียม เปลี่ยนเป็น เรเดี้ยม
ลิกไนต์ เปลี่ยนเป็น ลิกไน้ต์
แวนดา เปลี่ยนเป็น แวนด้า
อาร์กอน เปลี่ยนเป็น อาร์ก้อน
แอนติบอดี เปลี่ยนเป็น แอนติบอดี้
เฮิรตซ์ เปลี่ยนเป็น เฮิ้รตซ์
ไฮดรา เปลี่ยนเป็น ไฮดร้า
ไฮโดรเจน เปลี่ยนเป็น ไฮโดรเจ้น

6. คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่

กราฟ เปลี่ยนเป็น กร๊าฟ
ก๊อซ เปลี่ยนเป็น ก๊อซ
กอล์ฟ เปลี่ยนเป็น ก๊อล์ฟ
เกาต์ เปลี่ยนเป็น เก๊าต์
ออกไซด์ เปลี่ยนเป็น อ๊อกไซด์
โคบอลต์ เปลี่ยนเป็น โคบ๊อลต์
ดราฟต์ เปลี่ยนเป็น ดร๊าฟต์
ดัตช์ เปลี่ยนเป็น ดั๊ตช์
ดิสโพรเซียม เปลี่ยนเป็น ดิ๊สโพรเซี่ยม
เดกซ์โทรส เปลี่ยนเป็น เด๊กโทรัส

เต็นท์ เปลี่ยนเป็น เต๊นท์
บาสเกตบอล เปลี่ยนเป็น บ๊าสเก้ต บอล
บิสมัท เปลี่ยนเป็น บิ๊สมั้ท
แบงก์ เปลี่ยนเป็น แบ๊งก์
โบต เปลี่ยนเป็น โบ๊ต
ปลาสเตอร์ เปลี่ยนเป็น ปล๊าสเต้อร์
ปิกนิก เปลี่ยนเป็น ปิ๊กหนิก
ออกซิเจน เปลี่ยนเป็น อ๊อกซิเย่น
ออกซิเดชัน เปลี่ยนเป็น อ๊อก ซิเดชั่น
ออกไซด์ เปลี่ยนเป็น อ๊อกไซด์

อาร์ต เปลี่ยนเป็น อ๊าร์ต
เอกซเรย์ เปลี่ยนเป็น เอ๊กซเรย์
แอสไพริน เปลี่ยนเป็น แอ๊สไพริน
แอสฟัลต์ เปลี่ยนเป็น แอ๊สฟัลต์
โอ๊ด เปลี่ยนเป็น โอ๊ต

7. คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่

คอนเดนเซอร์ เปลี่ยนเป็น ค็อนเด็นเซ่อร์
คอนแวนต์ เปลี่ยนเป็น ค็อนแว็นต์
คอนเสิร์ต เปลี่ยนเป็น ค็อนเสิร์ต
คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น ค็อมพิ้วเต้อร์
คอมมานโด เปลี่ยนเป็น ค็อมมานโด
คอมมิวนิสต์ เปลี่ยนเป็น ค็อมมิวนิสต์
คูปอง เปลี่ยนเป็น คูป็อง
เครดิตฟองซิเอร์ เปลี่ยนเป็น เครดิตฟ็องซิเอร์
แคดเมียม เปลี่ยนเป็น แค็ดเมี่ยม
แคปซูล เปลี่ยนเป็น แค็ปซูล

แคลเซียมไซคลาเมต เปลี่ยนเป็น แคลเซี่ยมไซคลาเมต
ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต เปลี่ยนเป็น ช็อกโกแล็ต
เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น เซ็นติเม้ตร
โซเดียมคาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมคาร์บอเหนต
โซเดียมไซคลาเมต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไซคลาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เปลี่ยนเป็น โซเดี้ยมไฮโดร เจ้นคาร์บอเหนต
ดีเปรสชัน เปลี่ยนเป็น ดีเปร๊สชั่น
เทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น เท็คโนโลยี่
แทรกเตอร์ เปลี่ยนเป็น แทร็กเต้อร์

แบดมินตัน เปลี่ยนเป็น แบ็ดมินตั้น
แบตเตอรี่ เปลี่ยนเป็น แบ็ตเตอรี่
พลาสมา เปลี่ยนเป็น พล้าสม่า
โพแทสเซียม เปลี่ยนเป็น โพแท้สเซี่ยม
เมนทอล เปลี่ยนเป็น เม็นท่อล
แมงกานีส เปลี่ยนเป็น แม็งกานี้ส
แมกนีเซียม เปลี่ยนเป็น แม็กนีเซี่ยม
รีดักชัน เปลี่ยนเป็น รีดั๊กชั่น
ลอการิทึม เปลี่ยนเป็น ล็อกการิทึ่ม
สเปกตรัม เปลี่ยนเป็น สเป๊กตรั้ม

สเปกโทรสโกป เปลี่ยนเป็น สเป็กโตรสโขป
ออกซิเดชัน เปลี่ยนเป็น อ๊อกซิเดชั่น
อัลตราไวโอเลต เปลี่ยนเป็น อัลตร้าไวโอเหล็ต
แอกทิเนียม เปลี่ยนเป็น แอ๊กทิเนี่ยม
แอนติอิเล็ก ตรอน เปลี่ยนเป็น แอ็นติอิเล็กตร็อน
เฮกตาร์ เปลี่ยนเป็น เฮ็กต้าร์
เฮกโตเมตร เปลี่ยนเป็น เฮ็กโตเม้ตร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

มติชนออนไลน์


ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 16:30:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 1  
 
พวกผู้กำหนดเขาคงว่างกันมาก...หาเรื่องให้คนด่ากันแก้เซ็ง

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 16:32:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 2  
 
เมตร เติม ไม้โท แล้ว แปลกตาไปหน่อยค่ะ

   Spin      1 ต.ค. 55   เวลา 16:33:00    IP = 27.55.11.176
 


  คำตอบที่ 3  
 
ค็อนเสิร์ต ไม่แปลก หร๋อ ค๊

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 16:41:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 4  
 
ค็อนเสิร์ต ไม่แปลก หร๋อ ค๊

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 16:41:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 5  
 
สงสัยพวกคนคิดเค้าว่างกันมากมั้งครับ

   thenonfy      1 ต.ค. 55   เวลา 16:46:00    IP = 58.8.198.91
 


  คำตอบที่ 6  
 
จะแว้นจะสก๊อยย์อย่างไรก็ขอให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกกาลเทศะ และอยากให้ในบอร์ดเรารณรงค์เรื่องการใช้ภาษาให้ถูกต้องจะดีมาก บางทีอ่านแล้วบอกได้คำเดียว...........มึนมาก

   1927      1 ต.ค. 55   เวลา 16:55:00    IP = 115.67.162.206
 


  คำตอบที่ 7  
 
ทุกวันนี้เด็กๆพิมพ์ภาษาไทยเป็นภาษาพูดกัลหมดแร๊วกั๊บ มานก้อเรยอ่านมะออกซ์เรยอ่ะ

   สมาชิกแบบพิเศษ      easybuying2008      1 ต.ค. 55   เวลา 16:59:00    IP = 171.7.131.114
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 8  
 
"กีตาร์ไทย" เปลี่ยนเป็น "กีต้าร์ไทย"

   mr.zippo      1 ต.ค. 55   เวลา 17:00:00    IP = 125.24.48.224
 


  คำตอบที่ 9  
 
เอา คอร์ด ไปเป็น ขอร์ด ทำไม...ไม่เข้าใจ...

   nu3000      1 ต.ค. 55   เวลา 17:09:00    IP = 208.100.40.42
 


  คำตอบที่ 10  
 
ในอนาคตราชบัณฑิตอาจจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่ๆอีกเพียบ.......................ปล. ใครมีความสามารถแปลให้หน่อยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

   1927      1 ต.ค. 55   เวลา 17:10:00    IP = 115.67.162.206
 


  คำตอบที่ 11  
 
ต่อไปก็พูดภาษาสก็อย

   Heavymetal      1 ต.ค. 55   เวลา 17:14:00    IP = 203.155.165.25

User ID นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว  
 


  คำตอบที่ 12  
 
คต.10 นั่นมันอัขระขอมหรือระหัสของสายลับครับ

   พ่อลูก1      1 ต.ค. 55   เวลา 17:15:00    IP = 115.87.92.184
 


  คำตอบที่ 13  
 
ปกติชอบแปลภาษาสก๊อยย แต่เจอ คต10ยอม -/\-

   zeldaone      1 ต.ค. 55   เวลา 17:23:00    IP = 101.108.106.40
 


  คำตอบที่ 14  
 
5555555555555................ฮาภาพคต10อ่ะ.......

ดูหน้า+ภาษาเขียนของอีหนูนั่นแล้วอยากเอาไปฝังในไร่สับปะรดที่เพชรบุรีเนอะ......

   ยออด      1 ต.ค. 55   เวลา 17:25:00    IP = 171.6.226.39
 


  คำตอบที่ 15  
 
ต่อไปพิมพ์ภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเลยดีกว่า

   bbling      1 ต.ค. 55   เวลา 17:30:00    IP = 171.6.225.248
 


  คำตอบที่ 16  
 
มันเปลี่ยนตามใจแบบไม่มีหลักการณ์กันซะเลย แล้วจะอธิบายกันอย่างไรล่ะว่า คำไหนควรเขียนอย่างไร 555

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 17:35:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 17  
 
ชีวิตเหนื่อยไม่พอ เอาภาษามาให้เหนื่อยอีก...55555

   pk4514      1 ต.ค. 55   เวลา 17:36:00    IP = 202.91.23.3
 


  คำตอบที่ 18  
 
อืมมมม จะจะจูนสายกีต้าร์เป็น อี แฝล็ต ..................แม่งเอ๊ยย งงว่ะ


คต 10 พอแกะได้นะ นุ๊มีเรื่อง...(ขี้เกียจพิมยาว) คือเค้ากด caplock แล้วก็ใช้การันต์(เขียนถูกป่ะเนี่ย)

.........

   เงอะ      1 ต.ค. 55   เวลา 17:37:00    IP = 182.53.182.176
 


  คำตอบที่ 19  
 
ค็อนเสิร์ต ก็ ดู แปลกค่ะ แบบ ต้อง ออกเสียง เหน่อๆ ไปด้วย 555

   Spin      1 ต.ค. 55   เวลา 17:38:00    IP = 27.55.11.176
 


  คำตอบที่ 20  
 
ผมไม่ชอบเลยภาษาสก๊อย แต่ถ้าสก๊อยเฉยๆนี่ฟาดเรียบ

   12AX7      1 ต.ค. 55   เวลา 17:39:00    IP = 203.114.108.118
 


  คำตอบที่ 21  
 
ขอร์ด ดีแฝล็ต ไมเน่อร์ จับยังไงครับ??

   เงอะ      1 ต.ค. 55   เวลา 17:43:00    IP = 182.53.182.176
 


  คำตอบที่ 22  
 
ถ้าอยากสะกดแบบใหม่นี้ ผมคงต้องไปเรียนภาษาไทยใหม่หมด ไอ้ที่ร่ำเรียนมาตอนเด็กใช้ไม่ได้เลยง่ะ!!!


   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 17:46:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 23  
 
เอาเวลาคิดคำใหม่ ไปเกาหำ ยังจะดีกว่าเยอะ

คิดได้ไงกันเนี่ย ค็อมพิ้วเต้อร์

   สมาชิกแบบพิเศษ      tamasnare      1 ต.ค. 55   เวลา 17:52:00    IP = 180.180.70.140
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 24  
 
555 สงสัยว่างมาก ลองcopy ไปใส่ word 2007 คำใหม่ผิดทุกตัว

   KNOT      1 ต.ค. 55   เวลา 17:54:00    IP = 141.0.9.74
 


  คำตอบที่ 25  
 
สำหรับผมรู้สึกว่าถ้ากระทู้ไหนใช้ภาษาผิดๆ ความน่าตอบในกระทู้มันจะลดลงไปจนไม่อยากจะตอบด้วย

อย่างบางกระทู้ของสมาชิกใหม่มาตั้ง ประมาณว่า

"พี่ๆคร๊าฟ กีตาร์รุ่นนี้ดีมั้ยคร๊าฟ ผมอยากได้รุ่นนี้อ่าคร๊าฟ แร้วจะซื้อด้ายที่ไหนบ้าง"

ตอนแรกว่าจะช่วย เปลี่ยนไปตอบกระทู้อื่นดีกว่า

   Losehead No.1      1 ต.ค. 55   เวลา 18:03:00    IP = 110.171.79.72
 


  คำตอบที่ 26  
 
อืม....ท่าทางไม่ใช่แค่ว่างงานครับ แบบนี้มันต้องป่วยด้วย ไม่งั้นคิดไม่ได้
หาทางรณรงค์ให้เขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องง่ายกว่ามั้ยครับ ราชบัณฑิต
เห็นแล้วเพลีย ได้เขียนกันมั่วกว่าเดิมแน่

   blueframe  1 ต.ค. 55   เวลา 18:06:00    IP = 182.53.203.60
 


  คำตอบที่ 27  
 
คำตอบที่ 24

555 สงสัยว่างมาก ลองcopy ไปใส่ word 2007 คำใหม่ผิดทุกตัว

KNOT..................เออ นั่นดิ word ต้องมาตรวจตัวสะกดกันใหม่เลยนะเนี่ย

   เงอะ      1 ต.ค. 55   เวลา 18:06:00    IP = 182.53.182.176
 


  คำตอบที่ 28  
 
"พี่ๆคร๊าฟ กีตาร์รุ่นนี้ดีมั้ยคร๊าฟ ผมอยากได้รุ่นนี้อ่าคร๊าฟ แร้วจะซื้อด้ายที่ไหนบ้าง"

อันนี้จะกลายเป็นประโยคที่เขียนถูกต้องไปเลย ... เมื่อเทียบกับคำที่เขาจะแก้ไขใหม่กันอ้ะครับ 555

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 18:16:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 29  
 
นั่นสิครับ = ="

เหนื่อยกับทั้งคนใช้ภาษาแล้วยังจะมาเหนื่อยกับนักวิชาการอีก

ผลงานแต่ละอย่างนี่ สร้างสรรเกินไปล่ะครับ ทำซะวุ่นวายกันไปหมด

   Losehead No.1      1 ต.ค. 55   เวลา 18:23:00    IP = 110.171.79.72
 


  คำตอบที่ 30  
 
แปล คห. 10นะครับ
หนูมีเรื่องจะมาเล่าให้พี่ๆฟังค่ะ
เมื่อตะกี้หนูไปตลาดมาค่ะ
หนูเห็นควันสีขาวๆลอยขึ้นมาจากศพไก่
ควันขึ้นเยอะมากหนูตกใจมากหนูร้องด้วย ว๊าย
หมาก็เห่า แต่ทำไมแม่ค้าไม่เห็นสนใจเลย
หนูงงมากๆค่ะ
หนูว่าแม่ค้าต้องไม่เห็นเหมือนหนูแน่ๆ
วิญญาณไก่ยังตามหนูมาถึงบ้านเลยนะคะ
หนูยังได้กลิ่นควันอยู่เลยค่ะน่ากลัวมากๆๆๆ T.T

   FirsTiiPoN      1 ต.ค. 55   เวลา 18:34:00    IP = 61.90.94.133
 


  คำตอบที่ 31  
 
ถ้ามันเปลี่ยนเป็นอย่างที่จะแก้ใหม่จริง ที่เคยเรียนมาก็ใช้อะไรไม่ได้เลยสิเนี่ยT_T

   sryche13      1 ต.ค. 55   เวลา 18:55:00    IP = 125.25.249.156
 


  คำตอบที่ 32  
 
เกริล ต้องเป็น เกิร์ล
หลักการณ์​ ต้องเป็น หลักการ
ยี่ปุ่น ต้องเป็น ญี่ปุ่น (อันนี้แถมให้)


ปล. ไม่มีอะไรครับพี่่ ตั้งใจเข้ามาสวนโดยเฉพาะ 55 (แต่เที่ยวนี้ไม่ค่อยมีเขียนผิด)


   สมาชิกแบบพิเศษ      YJM_Strat      1 ต.ค. 55   เวลา 19:02:00    IP = 58.64.89.61
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 33  
 
ปล. อีกที ทำไมมีตัวแปลกๆมาปนนะเนี่ย (ผมใช้เครื่อง iMac ไม่รู้ว่าเกี่ยวรึเปล่า ตอนเขียนก็ไม่มีนะ)

   สมาชิกแบบพิเศษ      YJM_Strat      1 ต.ค. 55   เวลา 19:03:00    IP = 58.64.89.61
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 34  
 
OK จำได้หมดแระ.....

   KMAN      1 ต.ค. 55   เวลา 19:14:00    IP = 171.100.83.9
 


  คำตอบที่ 35  
 
............

   พายุลูกเห็บ      1 ต.ค. 55   เวลา 19:18:00    IP = 49.48.50.72
 


  คำตอบที่ 36  
 
อิอิ

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 19:42:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 37  
 
จุดประสงค์ ลึก ๆ คือ ตัวหัวโจก ต้องการถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ เหมือนนายกหญิงคนแรก.....
(อำนาจอยู่ในมือ) ทำได้..แต่ไม่ดี เพราะขาดความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย คำไทยมีซ้อนรูป สระ พยัญชนะ เจตนาเพื่อความสวยงาม ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด...
ตัวอย่างเช่น สบาย สงสัยอีกหน่อยคงจะเขียนเป็นคำอ่านว่า สะบาย จนกลายเป็นภาษาอื่นไป..

ปัญหาคือ ถ้าเกิดเปลี่ยนขึ้นมาจริง ๆ เวลาทำข้อสอบ แล้วไม่ตอบตามมันเราจะเป็นฝ่ายผิดและสอบตกทันที..

เหมือนสุภาษิต เลี้ยงวัวให้ผูก ที่มีความพยายาม จะเปลี่ยน โดยไม่ได้รู้ถึงความหมายโดยนัยของคนโบราณ ที่มองเห็นอนาคต คนในปัจจุบัีนได้ชื่อว่าเจริญกว่า ยังคิดไม่ออก...ว่าปัจจุบันรักลูกถ้าไม่ตี มันก็แว้นกันอย่างที่เห็น....


   kheawkhew      1 ต.ค. 55   เวลา 20:37:00    IP = 58.8.12.117
 


  คำตอบที่ 38  
 
เริ่มปล่อยของกันแระ 55555555555555

   ห้องซ้อมตาตั้ม      1 ต.ค. 55   เวลา 20:55:00    IP = 110.168.187.147
 


  คำตอบที่ 39  
 
ผมว่าเขาทำตามผมนะ

ขอด กับ เอ๊ฟเฝ็กซ์ ใช้มาหกปีกว่าแล้ว

ละมุนภัณฑ์ ที่ลงใน กระด้างภัณฑ์ มันทำให้จานแข็งกระด้าง น็อคง่ะ

ต้องลงพยุหบัญชร ใหม่ ถึงจะใช้แท่งหรรษาได้คล่อง

   sitth      1 ต.ค. 55   เวลา 21:03:00    IP = 27.130.9.65
 


  คำตอบที่ 40  
 
พรุ่งนี้ร้าน มิวสิกค็อนเซ็พท์ เปิดมั๊ยครับ

   i-kook      1 ต.ค. 55   เวลา 21:10:00    IP = 125.24.98.60
 


  คำตอบที่ 41  
 
คำตอบที่10 มันพิมพ์ยากกว่าภาษาปกติมากเลยนะ ความพยายามสูงจริงๆ
ส่วนประเด็นหลักนะ ผมว่าพวกผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมันก็ว่างมากไปบ้าบอกับเด็กๆ ลองไม่มีสื่อไม่มีข่าว(จนเกินไป)เหมือนสัก25ปีก่อนนี้ ดูซิว่ามันจะมีอะไรมานั่งพูดนั่งเถียงกันใหม?

   Invinsible Kid      1 ต.ค. 55   เวลา 21:19:00    IP = 141.0.10.207
 


  คำตอบที่ 42  
 
งั้นคำว่า"น้ำหัวคนปั่น"

ก็แก้เป็น "น้ามหั๋วคณปรั่น"

ด้วยดิ ฮี่ๆๆ อ๊อด อ๊อด..

   สมาชิกแบบพิเศษ      BOON BOON!      1 ต.ค. 55   เวลา 21:26:00    IP = 118.172.107.71
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 43  
 
ตรูจะเขียนอย่างเดิมฮ๊าฟ

   pisarize      1 ต.ค. 55   เวลา 21:38:00    IP = 115.67.196.127
 


  คำตอบที่ 44  
 
สรุปเว่
ยังให้คนอ่าน Stainless เป็น Standless ต่อไปซินะ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ต้น(ไมเคิล แองเจลโล่)      1 ต.ค. 55   เวลา 21:58:00    IP = 71.94.130.176
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 45  
 
เห็นข่าวเมื่อเช้า ไม่เห็นด้วยเลยครับ

ทั้งหมดนั่นเป็นภาษายืมจากต่างประเทศทั้งนั้น จะเอาให้เหมือนมันยากแล้วยังไม่ตรงเป๊ะด้วย

computer ต้อง คอมพิ้วเท่อะร์ สิ ถ้าจะเอาให้เหมือน แบบเดิมหนะดีแล้วจะได้รู้ว่ามันมาจากภาษาต่างชาติ   สมาชิกแบบพิเศษ      มัจจุราชหูเหล็ก      1 ต.ค. 55   เวลา 22:25:00    IP = 171.4.132.240
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 46  
 
จะเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ไม่มีวรรณยุกต์น่ะถูกที่สุดแล้วครับ

สำหรับภาษาอังกฤษ วรรณยุกต์ก็เหมือน Accent แต่สิ่งที่ต้องเหมือน คือ Pronunciation ครับ

เป็นสิ่งที่ออกเสียงแล้วเข้าใจกันได้ทั่วถึง

   สมาชิกแบบพิเศษ      ต้น(ไมเคิล แองเจลโล่)      1 ต.ค. 55   เวลา 22:38:00    IP = 71.94.130.176
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 47  
 
อ่านเเล้วงง ใช้เเบบเดิมดีเเร้วกั๊บ อุ่ย! ขอโทษครับ 555

   babe2      1 ต.ค. 55   เวลา 23:25:00    IP = 58.8.81.206
 


  คำตอบที่ 48  
 
ผมว่าคนคิดปัญญาอ่อนมากครับ ไม่รู้เอาหัวแม่เท้าข้างไหนคิด

   SRI - ESP      1 ต.ค. 55   เวลา 23:53:00    IP = 110.171.21.248
 


  คำตอบที่ 49  
 
เดิมก้อดีอยู่เเล้ว มันส่งผลกับเด็กเตรียมสอบเข้า มหาลัย ศัพท์ต้องเติมมีวรรณยุกต์ เด็ก งง สอบตก ตอบผิด เพราะมันเปลี่ยนใหม่
**ไอ้พวกสร้างกระเเสให้ตัวเอง สงสัยอยากเป็น ผอ.เขตการศึกษาเอง เงินเดือนที่รับมันคงน้อยไป

   SixtonFourRight      2 ต.ค. 55   เวลา 1:00:00    IP = 49.49.69.186
 


  คำตอบที่ 50  
 
เอ่อ ผันตามเสียงภาษาอังกฤษ .....งี้ไม่ต้องแยกผันตามเสียง US อันนึง UK อันนึง, Aus อีกอันนึงกันเหรอเนี่ย

กีตาร์ มันไม่ได้ออกเสียงว่า กีต้าร์ นี่หว่า...ถ้าจะให้ตามเสียง มันน่าจะเป็น กิทท่า ซะมากกว่า

   cpharsit      2 ต.ค. 55   เวลา 9:07:00    IP = 202.8.78.25
 


  คำตอบที่ 51  
 
จริงๆผมว่าตามหลักภาษาไทย เค้าปรับเพื่อความถูกต้องครับ แต่อาจจะทำให้คนยุคเก่าอย่างเราๆ มีปัญหากับการใช้ชีวิตได้ในอนาคตครับ แต่หลายๆคำก็ไม่ควรเปลี่ยน เพราะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ เค้าไม่ได้ตายตัวเรื่องวรรณยุกต์อยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นไม่ควรกำหนดให้เป็นเสียงไทยๆแบบเป๊ะๆ

   Incubus`enjoy`Funk      2 ต.ค. 55   เวลา 14:53:00    IP = 171.101.120.106
 


  คำตอบที่ 52  
 
คำเดียวกันประเทศเดียวกัน ความหมายเดียวกัน ยัง Accent ไม่เหมือนกันเลยครับ

ไม่เชื่อให้คนมะกันแต้ๆอ่านคำว่า "BOOK" จาก 2 ประโยคนี้ดูครับ

It is a BOOK.
Is it a BOOK? (คนถามคงตาบอด ฮาๆๆ)

   สมาชิกแบบพิเศษ      ต้น(ไมเคิล แองเจลโล่)      2 ต.ค. 55   เวลา 16:34:00    IP = 71.93.222.182
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 53  
 
อ่านแล้วงงหนักกว่าเดิมอีกครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Baracuda      2 ต.ค. 55   เวลา 17:40:00    IP = 203.144.144.165
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket