(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  คุณสมบัติ ๘ ประการของพระโพธิสัตว์  
 
คุณสมบัติ ๘ ประการของพระโพธิสัตว์

ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ พระโพธิสัตว์จำจักต้องสำเร็จในธรรมอันเป็นคุณสมบัติ ๘ ประการ จึงสามารถดำเนินจริยาโปรดสัตว์ในสหโลกธาตุนี้ได้ โดยมิแปดเปื้อนมลทินโทษ คุณสมบัติต่างๆ มีดังนี้

๑. พระโพธิสัตว์จักต้องบำเพ็ญตนให้เป็นคุณประโยชน์ต่อปวงสัตว์โดยไม่ปรารถนารับ ผลตอบแทนจากสัตว์ทั้งหลายใดๆ (ศาสดาของศาสนาอื่นๆ มีศีลหรือยึดมั่นในกฏข้อนี้เหมือนกัน)

๒. พระโพธิสัตว์สามารถเสวยสรรพทุกข์แทนสรรพสัตว์ได้โดยมิบ่นหรือย่อท้อ

๓. พระโพธิสัตว์สร้างคุณงามความดีไว้มีประมาณเท่าไรก็สามารถอุทิศให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่หวงแหนตระหนี่ไว้

๔. พระโพธิสัตว์ตั้งจิตอยู่ในสมธรรมอันสม่ำเสมอในปวงสัตว์ ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง ถ่อมตนไว้ไม่ลำพองโดยปราศจากความข้องขัดใด ๆ

๕. พระโพธิสัตว์เห็นพระโพธิสัตว์ทุก ๆ องค์ ปานประหนึ่งเห็นพระพุทธองค์ อนึ่งพระสูตรใดยังมิเคยได้สดับตรับฟัง ครั้นได้มีโอกาศสดับตรับฟังแล้ว ก็ไม่บังเกิดความคลางแคลงกังขาอย่างไรในพระสูตรนั้น

๖. พระโพธิสัตว์ไม่หันปฤษฎางค์ให้กับธรรมของพระอรหันต์สาวกแต่สมัครสมานเข้าได้กับธาตุดังกล่าว

๗. พระโพธิสัตว์ไม่เกิดความริษยาในลาภยศสักการะอันบังเกิดแก่ตนเอง สามารถควบคุมจิตของตนไว้ได้

๘ พระโพธิสัตว์จักต้องหมั่นพิจารณาโทษของตนเองอยู่เป็นนิตย์ ไม่เที่ยวเพ่งโพนทนาโทษของผู้อื่น ตั้งจิตมั่นคงเด็ดเดี่ยวในการสร้างบารมี

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นคุณสมบัติ ๘ ประการของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ยากนักที่บุคคลธรรมดาจะปฏิบัติได้ และเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ที่สามารถก้าวเข้ามาอยู่ในธรรมปฏิบัติเหล่านี้จึง ไม่ต้องสงสัยในเรื่องบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์ ท่านว่าจริงอย่างที่พูดหรือไม่...

อ้างอิง:หนังสือ"สู่ชีวิตใหม่ด้วยใจศรัทรา โพธิสัตว์กวนอิม เมตตา-ปาฏิหาริย์"
"จ.เจนพัฒน์"
อนุโมทนา...สาธุ

http://board.palungjit.com/f13/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%98-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C-284527.html


rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:18:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 1  
 
คมคำบาดใจ

บางครั้งชีวิตเป็นเหมือนเส้นตรงที่ไม่สลับซับซ้อนคดโค้ง
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า...ข้างหน้านั้น...จะไม่มีทางแยก

http://www.baanjomyut.com/10000sword/komkam/index.html

   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:21:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 2  
 
รวบรวมคติธรรมดีๆมาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-48.html

   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:23:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 3  
 
นัยอันล้ำลึกของคำว่า "ขอบคุณ" บทความธรรมะดีๆ มีให้อ่านที่นี่ทุกวันค่ะ

ระฆังเบิกบาน

หนังสือ : ระฆังเบิกบาน
เรื่องโดย : ว.วชิรเมธี
ภาพโดย : ชีวัน วิสาสะ

.................................

“ระฆังเบิกบาน”

สอนอะไรผม.....
หนังสือเล่มบางเล่มนี้สอนให้รู้จักหน้าที่
ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไป ทำให้ดีที่สุด

ระฆังมีคุณค่า
ก็ต่อเมื่อมันได้ถูกเคาะตี

ระฆังที่ไร้เสียงดังกังวานจะมีค่าอันใด

ชีวิตที่ไร้ค่า คือ ชีวิตที่ถูกใช้โดยไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่
ชีวิตที่มีคุณค่า มิใช่ระฆังที่เอาแต่ส่งเสียงดังเพื่อตัวเอง
หากแต่แบ่งปันเสียงก้องกังวานอันไพเราะเสนาะหูให้กับสิ่งรอบข้าง ให้กับคนรอบตัวด้วยต่างหาก
จึงจะเรียกว่า เป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง.

http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-270825-6.html


   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:25:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 4  
 
โดย

Bwitch
จาก...เวปลานธรรมจักร
__________________

http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-270825-6.html

   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:26:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 5  
 
ขอรบกวนถามหน่อยครับ

การนิพพานนี่ถือเป็นการหลุดพ้นจากกรรมทั้งหมดหรือเปล่าครับ

ถ้าอย่างนั้น กรรมที่เคยทำมาจะหายไปไหนหรอครับ หรือเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิให้

แล้วถ้าไม่อโหสิให้ล่ะครับถามด้วยความไม่รู้นะครับ


ขออนุโมทนาบุญ ที่ได้จากการให้ความรู้ให้ธรรมเป็นทาน ครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      BelleBerry      15 เม.ย. 54   เวลา 1:26:00    IP = 183.89.218.101
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 6  
 
คมธรรม : มนุษย์ต้องมีความรัก


   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:37:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 7  
 
เที่ยวตลาดอ่างทอง

   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 1:40:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 8  
 
สวัสดีครับคุณ BelleBerry ตามที่ผมเคยศึกษามานั้น คนที่เข้านิพพานนั้น ไม่มีใครชดใช้กรรมหมดครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่า คนที่เข้านิพพานได้ต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อน ที่ผมพูดนี่ อย่าเชื่อผม ฟังผมทุกอย่างนะครับ ผมศึกษามาอย่างนี้ ตอนเเรก ผมก็คิดเหมือนกับที่หลายๆคนคิดเหมือนกันว่า คนที่เข้านิพพานได้นั้นต้องชดใช้กรรมหมดก่อน อย่างที่บอกไป อย่าฟังผมหมดครับ เพราะผมอาจจะศึกษามาผิดก็ได้ เรื่องธรรมะนี่ต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งเเละละเอียดครับ ถึงจะเข้าใจอย่างถูกต้องได้ ยังไงก็ลองหาอ่านในเวปพลังจิตดูครับ www.palungjit.com คุณ BelleBerry เเต่ถ้าให้ดี ผมอยากให้คุณ BelleBerry เข้าไปตั้งกระทู้ถามในนั้นครับ เดี๋ยวจะมีหลายๆคนมาตอบให้ จะได้เข้าใจอย่างถูกต้องครับ อนุโมทนาครับ

   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 2:32:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 9  
 
ขอบคุณครับ.....

   gula101      15 เม.ย. 54   เวลา 5:51:00    IP = 125.26.226.60
 


  คำตอบที่ 10  
 
พอได้อ่านคุณสมบัติ ๘ ประการของพระโพธิสัตว์ ทำไมในใจผมเฝ้านึกถึงแต่..................ในหลวง

สาธุ สาธุ สาธุ


   ANANTRA      15 เม.ย. 54   เวลา 7:17:00    IP = 223.206.246.148
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      BelleBerry      15 เม.ย. 54   เวลา 7:48:00    IP = 183.89.227.197
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
เรื่องการเข้านิพพานกับการชดใช้กรรมที่ผมได้กล่าวไป ถ้าไม่ใช่เเบบที่ผมกล่าว ผมก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เอาเป็นว่า ลองศึกษากันให้ละเอียดดูครับ เเล้วจะเข้าใจเอง ลองหาอ่านใน palungjit ได้ครับ ผมลอง search ให้เเล้ว เเต่หาไม่เจอครับ เเต่ก่อนหน้านี้ ผมเคยอ่านเจอครับ นานมาเเล้ว คิดว่าอ่านเจออยู่หลายครั้งนะครับ ยังไงคุณ BelleBerry ก็ลองไปตั้งกระทู้ดูเเล้วกันครับ เเล้วให้คนอื่นมาตอบ จะได้เป็นวิทยาธรรมกับท่านผู้อื่นด้วย อนุโมทนาครับ

   rockonyou      15 เม.ย. 54   เวลา 8:26:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 13  
 
ชอบคุณมากครับ อนูโมทนา สาธุด้วยครับ ^^

   ((_Kill Me Now_))      15 เม.ย. 54   เวลา 8:48:00    IP = 125.24.140.175
 


  คำตอบที่ 14  
 
+100 live

หวัดดีปีใหม่ไทยคับพี่rockonyou ขอให้มีแต่ความสุขนะพี่

   Renger05      15 เม.ย. 54   เวลา 9:55:00    IP = 223.205.96.251
 


  คำตอบที่ 15  
 
อนุโมทนาครับ ขออ่านหน่อยครับ

   Balance Out      15 เม.ย. 54   เวลา 13:07:00    IP = 223.204.199.211
 


  คำตอบที่ 16  
 
คำคมเยี่ยมจริงๆ

   หรั่งชลบุรี.      15 เม.ย. 54   เวลา 16:35:00    IP = 180.183.210.71
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณครับคุณ Renger05 สวัสดีปีใหม่ด้วยครับ ขอให้ท่านเเละทุกคนมีความสุขตลอดไปด้วยครับ

   rockonyou      16 เม.ย. 54   เวลา 3:33:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 18  
 
ขอบคุณคับ ^_____^

   Ivan       16 เม.ย. 54   เวลา 22:15:00    IP = 113.53.188.76
 


  คำตอบที่ 19  
 
อนุโมทนาครับทุกคน

   rockonyou      7 ต.ค. 66   เวลา 11:11:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket