(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?  
 
ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?
ถาม: ใครเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ?

ตอบ: การกระทำของเราที่เรียกว่า กรรม นั่นเองเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ถ้าสร้างกุศลกรรม (ความดี) ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตดี ถ้าสร้างอกุศลกรรม (ความชั่ว) ก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตไม่ดี ชะตาชีวิตในปัจจุบันเป็นผลจากการกระทำดีชั่วในอดีต แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขไม่ได้ ถ้าหากเราตั้งใจทำความดีในปัจจุบันนี้ให้ต่อเนื่องยาวนานพอ กรรมชั่วไม่สามารถแทรกเข้ามาส่งผลได้ อีกไม่นานเราก็จะได้รับแต่ผลดี

ดังนั้น หากชะตาชีวิตของท่านในปัจจุบันไม่ดี ให้พยายามสร้างความดีในทาน ศีล ภาวนา ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องกันอย่าให้ขาดช่วงลงได้ แล้วอีกไม่นานชะตาชีวิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ
สนทนากับพระเล็ก สุธมฺปญฺโญ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ


rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 4:21:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์419 มีผู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักมายากล

ปัญหา นายบ้านนามว่าปาฏลิยะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า มีคนบางพวกกล่าวหาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักมายากลดังนี้ เป็นความจริงหรือไม่ ?

พุทธดำรัส ตอบ “ดูก่อนนายคามณี ชนเหล่าใดเหล่า...ว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักมายากล ดังนี้ ชนเหล่านั้นเป็นอันกล่าวแล้วด้วยคำที่เรากล่าว ย่อมไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริง...”
คามณี “ถ้าอย่างนั้น ก็เป็นความจริงซิ สหายเอ๋ย แม้เราจะไม่เชื่อคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่า พระสมณโคดมทรงรู้มายากล พระสมณโคดมทรงเป็นนักมายากลจริง ๆ”
พระพุทธเจ้า “ดูก่อนนายคามณี ผู้ใดแลพูดอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้จักมายากล ผู้นั้นย่อมมุ่งหมายกล่าวว่าเราเป็นนักมายากล ดังนี้หรือ ?”
คามณี “ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแล พระผู้มีพระภาค....”
พระพุทธเจ้า “ ถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านชอบใจอย่างไรพึงตอบอย่างนั้น... ท่านย่อมรู้จักลูกจ้างผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกลิยะหรือ ?”
คามณี “ข้าพระองค์ ย่อมรู้จักพระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้า “ลูกจ้างผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกลิยะเหล่านั้น มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร ?”
คามณี “เพื่อป้องกันพวกโจรแก่ชาวโกลิยะ และเพื่อส่งข้าวสาส์นของชาวโกลิยะ.... พระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้า “นายคามณี ท่านรู้จักลูกจ้างผู้มีมวยผมยาวในนิคมของชาวโกลิ ในฐานะเป็นผู้มีศีลหรือเป็นผู้ทุศีล ?”
คามณี “....เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเป็นบาป พระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้า “ดูก่อนนายคามณี ผู้ใดแลพึงพูดอย่างนี้ว่า นายบ้านนามว่าปาฏลิยะรู้จักพวกลูกจ้างผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกลิยะ ซึ่งเป็นคนทุศีล มีธรรมอันเลวทราม แม้นาบ้านปาฏลิยะก็เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวทราม ดังนี้ผู้นั้นเมื่อพูดอยู่เช่นนั้นชื่อว่าพูดชอบหรือหนอ ?”
คามณี “หาเป็นเช่นนั้นไม่ พระเจ้าข้า พวกลูกจ้างผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโลกิยะเป็นพวกหนึ่ง ข้าพระองค์เป็นพวกหนึ่ง....”
พระพุทธเจ้า “ดูก่อนนายคามณี ท่านแลยังได้เพื่อที่จะกล่าววว่า นายคามณีปาฏลิยะย่อมรู้จักลูกจ้าง.... ผู้มีศีลชั่ว ผู้มีธรรมอันเป็นบาป แต่นายคามณีปาฏลิยะหาได้เป็นคนทุศีล มีธรรมอันเป็นบาปไม่ ไฉนตถาคตจึงไม่ได้เพื่อที่จะกล่าวว่า พระตถาคตทรงรู้จักมายากล แต่พระตถาคตหาได้เป็นนักมายากลไม่ ดังนี้เล่า ?”

ปาฏลิยสูตร สฬา. สํ. (๖๔๙-๖๕๐)
ตบ. ๑๘ : ๔๑๘-๔๒๐ ตท. ๑๘ : ๓๗๐-๓๗๒
ตอ. K.S. ๔ : ๒๔๕-๒๔๖

http://www.palungjit.com/buddhism/true/419.html
_________________

   rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 4:24:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 2  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์420 ทำบาปแล้วได้รับทุกข์ในปัจจุบันเสมอไปหรือ

ปัญหา สมณะพราหมณ์บางพวกมีความเห็น และแนวคำสอนว่าบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จทุกคน ต้องได้เสวยทุกข์โทมนัสในปัจจุบันดังนี้ ทางพระพุทธศาสนามีทัศนะอย่างไร ?

พุทธดำรัส ตอบ “ดูก่อนนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏว่าประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู อาบน้ำลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวดแล้ว ให้บำเรอตนด้วยความใคร่กับสตี ดุจดังพระราชา ชนทั้งหลายพูดถึงเขาว่า.... ชายคนนี้ได้ทำอะไร จึงได้รับการบำเรอในความใคร่ด้วยสตีดุจดังพระราชา ? ชนทั้งหลายพูดถึง เขาว่า.... ชายคนนี้ ข่มข้าศึกของพระราชาแล้วฆ่ามันเสีย.....ข่มขี่ ลักเอาทรัพย์ของข้าศึกของพระราชา.... ประพฤติผิดในภารยาของข้าศึกของพระราชา... ทำพระราชาให้ทรงพระสรวลได้ด้วยการพูดเท็จ.... พระราชาทรงพอพระทัย ได้ทรงพระราชทานรางวัล ฉะนั้น ชายคนนี้จึงได้รับการบำเรอด้วยความใคร่กับสตรีดุจดังพระราชา
“ดูก่อนนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ปรากฏว่า ถูกเขามัดแขนไพล่หลังอย่างหนาแน่นด้วยเชือกที่เหนียวแน่น ถูกโกนศีรษะแล้วถูกพาตระเวนไปตามถนน ตามตรอก ด้วยบัณเฑาะว์เสียงดังสนั่น แล้วออกประตูทิศทักษิณ แล้วตัดศีรษะเลียบทางด้านทักษิณ ของพระนคร ชนทั้งหลายได้พูดถึงเขาว่า.... ชายคนนี้ได้ทำอะไรไว้ จึงถูกเขาตัดศีรษะ เสียบทางด้านทักษิณแห่งพระนคร ? ชนทั้งหลายกล่าวว่า....ชายคนนี้เป็นคู่เวรของพระราชา ได้ฆ่าชายคนหนึ่งกับหญิงคนหนึ่ง.... ได้ถือเอาของที่เขามิได้ให้จากบ้านบ้างจากป่าบ้าง อันนับเป็นโจรกรรม ประพฤติผิดในกลุสตรีในกุลธิดา.... ทำลายประโยชน์ของคฤหบดีบ้างของบุตรคฤหบดีบ้างด้วยการพูดเท็จ...ฉะนั้น พระราชาจึงรับสั่งให้จับเขาแล้วกระทำกรรมการณ์เห็นปานนี้.... ดูก่อนนายคามณี ท่านจะเห็นความข้อนี้อย่างไรเหตุการณ์เช่นนี้ท่านเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมา บ้างหรือไม่ ?”
นายคามณี “ข้าพระองค์ทั้งได้เห็น ทั้งได้ยิน ทั้งจักได้ยินฟังต่อไปอีกด้วยพระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้า “ดูก่อนนายคามณี ในบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้กล่าวว่า...บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤตผิดในกาม พูดเท็จทุกคนต้องเสวยทุกขโทมนัสในปัจจุบันดังนี้ เขาเหล่านั้นพูดจริงหรือเท็จ ?
นายคามณี “พูดเท็จ พระเจ้าข้า”

พระพุทธเจ้า “ก็คนทุศีล มีธรรมเลวทรามนั้นเป็นคนปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติชอบเล่า ?”
นายคามณี “ปฏิบัติผิด พระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้า “ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น มีความเห็นผิดหรือเห็นชอบเล่า?”
นายคามณี “มีความเห็นผิด พระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้า “เป็นการสมควรละหรือที่จะเลื่อมใสศรัทธาในคนที่มีความเห็นผิดเหล่านั้น ?”
นายคามณี “ไม่สมควรเลย พระเจ้าข้า”

ปาฏลิยสูตร สฬา. สํ. (๖๕๒-๖๕๙)
ตบ. ๑๘ : ๔๒๒-๔๒๖ ตท. ๑๘ : ๓๗๓-๓๗๗
ตอ. K.S. ๔ : ๒๔๗-๒๕๐

http://www.palungjit.com/buddhism/true/420.html
_________________

   rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 4:25:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 3  
 
โต้คลื่นชีวิตด้วยกรรมฐาน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)


การเจริญกรรมฐานกับการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (Meditation)

กรรมฐานคือ เครื่องมือโต้คลื่นชีวิต
การดำเนินชีวิตเปรียบเสมือนการแล่นเรือ
ไปในท้องทะเลและมหาสมุทร
ทะเลและมหาสมุทรที่ไม่มีคลื่นนั้นไม่มี
คลื่นลูกเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง หรืออาจเจอใต้ฝุ่น
ซึ่งทำให้เมาคลื่น ไม่สบาย หรือเรืออับปางลง
ในชีวิตก็เช่นเดียวกันที่มีคลื่นลูกเล็กบ้างใหญ่บ้าง
ที่ทำให้ชีวิตสั่นคลอนหรืออับปาง
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัว ชีวิตการงาน
ใหญ่หรือเล็ก ทุกข์หรือสุข
ล้วนเป็นคลื่นที่มากระทบ
ทำให้ชีวิตโคลงเคลงและอับปางได้ทั้งสิ้น
บุคคลจึงควรสร้างเครื่องมือโต้คลื่นชีวิต
ประคองให้เรือชีวิตแล่นไปได้ด้วยดีไม่อับปาง

เครื่องมือโต้คลื่นชีวิตคือ กรรมฐาน

กรรมฐานคือ ฐานของกรรมหรือการกระทำ หรือหน้าที่การงาน
ซึ่งในที่นี้หมายถึง จิต หรือฐานอันเป็นการทำงานของจิต
อาจเรียกว่า เป็นการบริหารจิตก็ได้
เรามีการบริหารการงานภายนอก
แต่ขาดการบริหารภายในคือ จิต
การพัฒนา จึงเอียงเป็นเรื่องของภายนอกเกือบทั้งสิ้น
การเอียง ทำให้ล่มได้
ความสมดุล ทำให้แล่นไปได้เลียบและนาน
ถ้าชีวิตและโลกจะสมดุล
ต้องมีการบริหารภายในหรือจิตหรือกรรมฐานด้วย
กรรมฐานเป็นกระบวนการภายในที่ดูจิตใจของตัวเอง
(internal reflection) และขยับจิตใจให้สูงขึ้น
ปรกติจิตหลุกหลิกเหมือนลูกลิงไม่อยู่นิ่ง จับดูได้ยาก
เพราะคิดเรื่องนั้นผลุบแผลบ รวดเร็ว
การทำให้จิตสงบ จึงเป็นเครื่องมือที่จะดูจิต และยกระดับจิตให้สูงขึ้น

สิ่งแวดล้อม มีส่วนทำให้จิตสงบ
เช่น การอยู่คนเดียวการอยู่ในที่สงบ
เช่น อยู่ในป่า อยู่บนเขา อยู่ในถ้ำ
บรรยากาศและสถาปัตยกรรมของวัด โน้มนำให้จิตสงบ เป็นต้น

การสวดมนต์ การระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หรือระลึกถึงพระเยซูคริสต์ หรือพระศาสดามะหะหมัด
หรือพระผู้เป็นเจ้า ทำให้จิตสงบ เป็นต้น

การเจริญสติ ให้จิตรู้อยู่กับปัจจุบันหรือรู้กาย
เช่น รู้ลมหายใจเข้าออก (อาณาปานสติ)
รู้การก้าวย่างเดิน (เดินจงกรม)
หรือรู้อิริยาบถต่างๆ รู้ความรู้สึก สุขก็รู้ ทุกข์ก็รู้ เฉยๆ ก็รู้
รู้จิต จิตมีกิเลสก็รู้ ไม่มีกิเลสก็รู้
รู้ธรรม หรือรู้ในความรู้ว่า อะไรดีอะไรชั่ว
พยายามให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า มีสติอยู่ในทุกเรื่อง
รู้ตัวรู้ความคิดจิตใจต่อเนื่อง
จิตสงบมีความสุขและมีพลังมาก
ความหงุดหงิดรำคาญ ความทุกข์ใดๆ เข้ามาสู่จิตไม่ได้
สามารถป้องกันปัญหาทุกชนิด
สติจึงเป็นเครื่องมือโต้คลื่นชีวิตอย่างเอก
บุคคลจึงควรเจริญสติไว้เป็นเครื่องมือประจำตน

การเจริญสมาธิ คือ การฝึกให้จิตนิ่งอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง
หรือนิ่งไปเลย เมื่อจิตนิ่ง ก็ได้พักผ่อนและมีพลัง
เป็นฐานให้เกิดปัญญาได้ง่าย แต่ต้องระวัง
เพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิ อาจมีนิมิตหรือเห็นนั่นเห็นนี่
ต้องมีสติและปัญญารู้จักแยกแยะระหว่างนิมิตกับความเป็นจริง
มิฉะนั้นจะฟั่นเฟือนลงไปได้ กับอีกประการหนึ่ง
เมื่อมีสมาธิอาจรู้สึกว่า มีอำนาจและใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
เช่น ไปหลอกลวง หรือควบคุมผู้อื่นให้ตกอยู่ในอำนาจของตน
หรือเพื่อเงินทอง ต้องมีสติ และปัญญากำกับ
ให้สมาธิสัมพันธ์กับปัญญา

การเจริญปัญญา หมายถึง การมีปัญญารู้ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย และละคลายจากความยึดมั่นในตัวตนลง
เมื่อคลายจากความยึดมั่นในตัวตนลง ก็เป็นอิสระ
มีความสุขสูงสุด มีไมตรีจิตอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง
นี้คือ พัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงสุด
พัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงสุด เข้าถึงด้วยปัญญา
ปัญญาที่รู้ว่า ตัวเองไม่ใช่ศูนย์กลางของสรรพสิ่ง
การเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าก็คือ การหลุดพ้นจากพันธนาการในตัวเอง
การเข้าถึงสิ่งสูงสุด จะเป็นการเข้าถึงความจริงของจักรวาลก็ดี
เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าก็ดี หรือเข้าถึงพระนิพพานหรือสุญตาก็ดี
คือ การหลุดพ้นจากพันธนาการ ในตัวเอง ประสบอิสรภาพ

ฉะนั้น นี้แลคือ กรรมฐาน อันได้แก่ การทำให้จิตสงบ
จะโดยสิ่งแวดล้อม การสวดมนต์ การเจริญสติ การเจริญสมาธิ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง หรือทั้งหมดก็ตาม
แล้วยกระดับจิตให้สูงขึ้น ด้วยปัญญา
จนหลุดพ้นจากความบีบคั้นด้วยความเห็นแก่ตัว
เป็นอิสระมากขึ้นเป็นลำดับ

กรรมฐานทำให้อยู่สบาย เป็นเครื่องมือโต้คลื่นชีวิต
และทำให้การอยู่ร่วมกันด้วยสันติเป็นไปง่ายขึ้น
จึงสมควรที่ชุมชน บุคคล สังคม และโลก จะเจริญกรรมฐาน

ในแต่ละชุมชนควรจะมีศูนย์สอนกรรมฐาน (Meditation center)
จะเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ หรือในรูปอื่น
สุดแต่สภาวะในชุมชนนั้นๆ
พระสงฆ์และคณะสงฆ์ ควรถือการฝึกและการสอนกรรมฐาน
เป็นหน้าที่และเป็นบริการชุมชน
สถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ
ควรมีการสอนกรรมฐาน
ถ้าครูทุกคนเป็นครูสอนกรรมฐานได้ด้วย
จะเกิดความเจริยอย่างก้าวกระโดด
ทำไมครูจะต้องสอนแต่เรื่องภายนอกหรือเรื่องวัตถุเท่านั้น
ในเมื่อความเป็นจริงทั้งภายนอกและภายในคือ จิตด้วย
ถ้าครูรู้กรรมฐาน ตัวครูเองก็จะมีความสุข
ความเมตตาและความฉลาดมากขึ้น
และสามารถนำเรื่องการเจริญสติ เจริญสมาธิเจริญปัญญา
ไปสู่กระบวนการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ที่ดี
หรือการเรียนรู้ในอุดมคตินั้น ควรจะมีการเจริญสติ
เจริญสมาธิ เจริญปัญญา หรือการเจริญกรรมฐาน
เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งด้วย

ถ้าพระทุกองค์และครูทุกคนสามารถสอนกรรมฐานได้
มนุษยชาติจะเปลี่ยน เพราะเรามีครูกรรมฐานจำนวนมาก
และมีทางว่า ทุกคนในสังคมจะได้ฝึกการเจริญกรรมฐาน
ผู้ใดที่เจริญกรรมฐานแล้ว
ย่อมเข้าใจอานิสงส์ของกรรมฐานอยู่แล้วด้วยตัวเอง เป็นสันทิฏฐิโก
แต่ควรนึกถึงแนวนโยบายด้วย
นั่นคือ การที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พระทุกองค์
และครูทุกคนเป็นครูกรรมฐานได้
อันจะก่อให้เกิดการปฏิวัติทางจิตวิญญาณ
เพื่อมนุษยชาติจะได้ประสบความเจริญอย่างแท้จริง
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้


ที่มา [url=http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13015]::

   rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 4:27:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 4  
 
http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-21.html

   rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 4:27:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 5  
 
LaKornCheVitJing 07/29/09 1/2 ปาฎิหาริย์แห่งชีวิต

   rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 4:33:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 6  
 
ขอบคุณมาก

   johnny guitar      1 ม.ค. 53   เวลา 5:42:00    IP = 58.9.93.145
 


  คำตอบที่ 7  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Jojo_pps      1 ม.ค. 53   เวลา 5:43:00    IP = 110.49.145.250
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 8  
 
ขอบคุณครับ.....สวัสดีปีใหม่ด้วย.....

   gula101      1 ม.ค. 53   เวลา 5:55:00    IP = 125.26.230.123
 


  คำตอบที่ 9  
 
ดีปีใหม่ครับทุกคน เฮงๆๆๆ คิดอะไรสมใจปรารถนา เเข็งเเรงๆนะครับทุกท่าน

   rockonyou      1 ม.ค. 53   เวลา 6:47:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 10  
 
สวัสดีปีใหม่ครับ ท่าน rockonyou

   cm8989      1 ม.ค. 53   เวลา 6:53:00    IP = 125.26.25.159
 


  คำตอบที่ 11  
 
สวัสดีปีใหม่ครับพี่

   Mo_Nostalgia      1 ม.ค. 53   เวลา 9:15:00    IP = 118.174.102.2
 


  คำตอบที่ 12  
 
สวัสดีปีใหม่ครับ .. ขอธรรมะหนุนนำชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญครับ ^^

   Balance Out      1 ม.ค. 53   เวลา 9:16:00    IP = 112.142.89.123
 


  คำตอบที่ 13  
 
สวัสดีปีใหม่คร้าบบบ

   รั้วทะเล40      1 ม.ค. 53   เวลา 10:26:00    IP = 119.42.126.228
 


  คำตอบที่ 14  
 
สวัสดีปีใหม่ครับ   chatkoy      1 ม.ค. 53   เวลา 10:46:00    IP = 125.25.19.96
 


  คำตอบที่ 15  
 
หวัดดีปีใหม่ ครับผม อิอิ.......
   Gm6/9b5maj7      1 ม.ค. 53   เวลา 13:17:00    IP = 124.157.144.169
 


  คำตอบที่ 16  
 
ผมชอบกระทู้ของท่านมากเลยครับ มีสาระมากนำไปใช้ได้จริง ขอบคุณมากๆเลยนะครับ

   sg jump  1 ม.ค. 53   เวลา 14:18:00    IP = 58.8.111.35
 


  คำตอบที่ 17  
 
อามิตตาพุทธ เอ้ย สวัสดีปีใหม่นะครับท่าน ^^

   lovenum      1 ม.ค. 53   เวลา 17:48:00    IP = 124.120.102.168
 


  คำตอบที่ 18  
 
หวัดดีปีใหม่ครับ

   PTG      1 ม.ค. 53   เวลา 22:43:00    IP = 115.67.109.222
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket